سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

انتخابات ریاست جمهو ری 1392

 
روحانی را با به کاریزمای اعتراض به مهندسی انتخابات تبدیل کنیم
-سلام بر اعتدال فرار از انقلابیگری
-هاشمی آمد ایا کشتبان را سیاست دگر آمد ؟
-طوفان انقلاب را سر باز ایستادن نیست  کشتی بان را سیاست دگر نیامد.
-چه کسانی در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد
– شرکت در انتخابات هم استراتزی هم تاکتیک ؟
       نگاهی به مقاله ” امین بزرگیان “

images (2)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: