سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در خدمت و خیانت حزب الله

مقاله اول

. آخر وعاقبت “عابد برصیصا ” و روحانیت حاکم بر ایران

اندرحکایت ” برصیصا ی عابد ” که با دیدن دختر پادشاه در وی میل گرفت و روحانیت ایران که با در بر گرفتن ” قدرت ” دل و دین از دست داده اند .

حزب الله خود منبع اصلی فساد اقتصادی در ایران است

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: