سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” گویا که “

  تر جمه ترانه با اجرای
И. Круг & А. Брянцев
ترجمه ار متن روسی                          بریانتسف و کروگ

                                                                     ” گویا که “

 

 
پل باز شده در انتظار  بسته شدن و به هم پیوستن                                                                    …. آرامش شبانه
این تویی ؟؟؟                                                                              آره این من هستم
چه شب بهاری سردی است                            آره پر از احساس پوچی است
اما چرا تنهایی ؟                                                                        می بینی که تنهام
شاید با هم کمی قدم بزنیم                                                                    چرا که نه
زمان چه زود می گذرد                                                               آره هفت سال شد 
هوا داره روشن میشه                                                     آره طلوع صبح نزدیکه
بذار فرض کنیم ما باهم هستیم                         آره گویا که از هم جدا نشد بودیم
 
 
pol
 
گویا که در آن بهار                                                                     ما جدا نشده بودیم
گویا که دنبالم گشتی                        گویا که منتظرم ماندی در بندرگاه عشق
رسیدیم ،اونجا خونه منه                                                 چه حیف به این زودی
شاید بیایی تو                                                                                     واسه یه چایی
یه کمی هم گپ                                                                            به یاد اون روزها
گذر زمان را از یاد ببریم                                                           دوتایی یه کم بشینیم
این درس خنده دارهجر رو مرور کنیم                                     توهم که تنها موندی
عشق را نمی توان فریفت                                                                           آره آره
اآه چه خوب مشد همه چیز بر می گشت                                              به آن
زمانها
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: