سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

نشا ن و بیرق سایت ” کاوه فرزند ملت “

kavefargif

پرچم و نشان  سایت ” کاوه فرزند ملت ” پر چم سرخ منقش به نشان باستانی ایرانیان  یعنی شیرو خورشید سرخ  است  .

به سایت” کاوه فرزند ملت ” خوش آمدید 

پرچم کشور ما ایران پرچم پر افتخار سه رنگ  سبز و سفید و سرخ همراه با نشان شیرو خورشید است . اما پرچم و بیرق نهضت ما ایرانیان برای بر پایی جنبش همگانی و مبارزاتی بر علیه ” نظام جهل و جنایت اسلامی ”  ، بیرق جنبش ” کاوه فرزند ملت ” خواهد بود .

چرا باید پرچم جنبش سراسری بر علیه نظام اسلامی به رنگ سرخ باشد ؟

مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی ، مبارزه ای است که از تمام اشکال نبرد بر علیه دشمن ملت ، بهره خواهد گرفت ، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که خلع قدرت از سپاه و بیت رهبری و بنیادهای مالی وآستا ن های قدس ، امری نیست که فقط با اشکال مسالمت جویانه مبارزه به انجام برسد .

 مبارزه برای کسب قدرت سیاسی از سوی مردم به جان آمده از بیداد و ظلم و نابرابری حکومت اسلامی ، مبارزه برای سرنگونی حکومت فقها ، مبارزه برای آزاد کردن زندانیان سیاسی ، مبارزه برای آزادی زنان ، مبارزه برای برابری حقوقی همه آحاد ملت اعم از دگر اندیش و دگر باش و زن و مرد و بهایی و درویش و سنی و شیعه و مسیحی و زردشتی  و اقوام ،فقط از راه سرنگونی نظام اسلامی حاکم بر ایران خواهد گذشت .

تلاش های اصلاح طلبان چه در درون نظام و چه اصلاح طلبانی که  دردرون حکومت اسلامی جایی ندارند و در صداقت آنان شکی نیست و  شکست این مبارزات ، ملت ایران را به این نتیجه خواهد رساند که باید به بر پایی جنبشی همگانی و متشکل از همه نیروهای مردمی و گروه های سیاسی سرنگونی طلب روی بیاورند .

اهداف و تاکتیک های مبارزاتی هر جنبش خود را در نشان ، بیرق و پرچم آن جنبش نشان می دهد .

با بر گزیدن بیرق سرخ مزین به نشان شیر و خورشید سرخ می خواهیم بگوییم که بعد از شکست همه کوشش های اصلاح طلبانه برای بهبود امور اکنون دیگر موثر ترین راه مبارزه قطعی با حکومت اسلامی را مبارزه سرنگونی طلبانه مبتنی بر برپاشدن اعتصابات مراکز تولیدی و صنعتی بزرگ ، شرکت نفت ، حمل و نقل عمومی درون شهری ، کارکنان بیمارستان ها ووزارت خانه ها بعنوان ستون مبارزات مردمی   دانسته و آگاه هستیم که رِژیم در برابر چنین حرکاتی ، بر خورد خشونت آمیز ووحشیانه نشان داده و مبارزات مردم را به خشونت و خون خواهد کشاند . بیرق و پرچم مبارزاتی ما سرخ است یعنی اینکه مردم ما ، مبارزات ما و جنبش ما برای سرنگونی این نظام از بکار بردن خشونت در مقابل خشونت و ریختن خون دشمنان ملت ابایی ندارد . پرچم  جنبش ما سرخ است  یعنی که ما مرد قیام هستیم و از اصلاح شدن امور توسط مردان نظام نا امید شده ایم .

پرجم نهضت ما مزین به ” نشان پر افتخار شیر و خورشید سرخ ” است یعنی ملی گرایی و حفظ تمامیت ارضی کشور پر افتخار ایران متشکل از اقوام و ملت های مختلف و تکیه به تاریخ پر از مبارزات شور انگیز پدران ما در اعصار و ادوار مختلف برای ما در مبارزات امان بر علیه حکومت اسلامی از درجه اول اهمیت بر خوردار است .

ما ایرانیان با بر افراشتن پرچم سرخ مزین به ” شیر و خورشید ” در مبارزات سرنگونی طلبانه امان ، آمادگی خود را برای جانفشانی  در راه سرنگونی رژیم اسلامی ، در راه حفظ استقلال و یکپارچگی کشور و با هدف بر پایی چنبش نوزایی و رستاخیز انسان ایرانی برای پیدا کردن جایگاه خود در تاریخ و جغرافیای دنیای مدرن امروز نشان می دهیم .

Start here

%d bloggers like this: