سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

انقلاب رنگی در ایران انقلابی به رنگ سرخ خواهد بود . متن خلاصه همراه با فایل صوتی

“ روسیه” یا» اوکراین » کدام سرنوشت در انتظار جمهوری اسلامی است .5
نسخه کامل را در اینجا بخوانید

لینک صدای مقاله

لینک صدای مقاله

قبل از هر مطلبی لازم است چند مفهوم بنیادی بکار گرفته شده در این نوشته را برای جلوگیری از هر گونه بد فهمی ، تفکیک دقیق معنایی کنم .
انقلاب : از آنجاییکه حل بنیادی ترین تضادهای موجود در جامعه ما یعنی تضاد میان سرمایه های انحصاری دولتی و منافع بخش عظیمی از کارگران ، دهقانان ، حاشیه نشینان شهری ، سرمایه های کوچک و متوسط بخش خصوصی ، تضادهای ناشی از سرکوب فرهنگی دگر اندیشان و اقلیت های قومی و مذهبی با نظام حاکم ، تنها با عوض شدن نظام و نه تعویض دولتها و یا جناحهای درون نظام امکان پذیر است ، نام فرایند ی که این تغییرات را به بار خواهد آورد لاجرم» انقلاب » خواهد بود
انقلاب رنگی : اخیرا د ر سایت دست راستی » مشرق» مقاله ای تحت عنوان «تلاش ضدانقلاب برای انتقال میکروب «اغتشاش اوکراینی» به ایران» منتشر شده است . این مقاله می گوید که توطئه گران خارجی و مخالفان داخلی نظام ج.ا . می خواهند با الگو گرفتن از وقایع » اوکراین » ، در ایران نیز » انقلاب رنگی » به راه بیندازند .اما نویسنده این مقاله فراموش می کند که مطرح بودن ایده » انقلاب رنگی » برای اپوزیسیون ، نه بخاطر توطئه خارجی که بخاطر شبا هت هایی است که وضعیت اقتصادی – اجتماعی ایران با » اوکراین » دارد .اما جنبش تحول و تغییر طلب در ایران ، چنا نکه مردم » اوکراین » دولت را دو دستی تحویل جناح » اصلاح طلب » اوکراین»و » یولی تیمو شنکو » اختلاس گر دادند نخواهد کرد . مردم ایران از نیروی » اصلاح طلبان » برای تضعیف ، اصولگرایان استفاده خواهند کرد اما بعد از آنان عبور می کنند . ایده انقلابی رنگی برای ایران درست است اما این حرکت در چهار چوب » بنفش » و » سبز » باقی نخواهد ماند .ا این انقلاب به رنگ سرخ خواهد بود .
انقلاب سرخ : در ادبیات سیاسی ما سرخ بودن به معنای کمونیست بودن است ، اما مرا د من از سرخ بودن انقلاب مردم ایران نه به معنای کمونیست بودن که بخاطر خشونتی است که ، ج.ا. به مبارزین تحمیل خواهد کرد و اینان در دفاع از مبارزات خود نیز مجبور ند به حرکات قهر آمیز روی بیاورند شروع این حرکات قهر آمیز الزاما ، نه مبارزه مسلحانه که دعوت به اعتصابات کارگری و کارمندان ادرات ، وزارت خانه ها و …. خواهد بود

بنام جوانان ایران زمین ،

بنام جوانان ایران زمین ،

حزب الله :مردم ایران را امروز می توان به دو دسته بندی کلی تقسیم کرد دسته ای از ایرانیان را تحت عنوان «حزب الله» می شناسیم .اینان بطور مستقیم در حفظ و ادامه حیات ج.ا. مناقع مادی و یا فکری دارند و از حفظ نظام مستقیما دفاع می کنند.و در راه اهداف سیاسی و مادی خود ، هر فعالیتی را مجاز می دانند .علیرغم ادعای دینداری حزب الله ، کلام » داستا یوسکی» وصف حال اینان است ..این نویسنده روس گفت : » اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است
حزب الله خود امروز به دو دسته افراطی و اصلاح طلب تقسیم می شود . این دودسته با یکدیگر تضادهایی اساسی دارند و اگر بتوانند حاضرند یکدگر را حتی نابود کنند اما در شرایط فعلی و از ترس شعله ور شدن آتش خشم عمومی ، یکدیگر را تحمل کرده و تضاد های بنیان کن اشان با یکدیگر را اجرایی نمی کنند .حزب الله اصلاح طلب می داند که در هر نظامی سیاسی در ایران بجز جمهوری اسلامی تمام امتیازات ویژه خود را از دست می دهد .بنابراین سعی دارد در درون این چهار چوب تغییرات را رقم برند اما جناح افراطی اجازه تغییر و تحول اساسی را به وی نمی دهد افراطیون حزب  الله ، حزب الله اصلاح طلب را ا از نظر سیاسی اخته کرده اند .و زمینه هر گونه اصلاحات را از بین برده است .
.بقیه مردم ایران غیر از » حزب الله » هر دسته ، گروه سیاسی ، مذهب ، جنس و دگر اندیش و دگرباش و مسلمان و گبر و خدانشناس جزء نیر وهای حرکت تحول و ترقی خواهی مردم ایران هستند

چرا » اوکراین » یا » روسیه «

شباهت وضعیت دو دهه اخیر ایران به » شوروی » سابق این بود که در هر دو کشور، جریان حاکم ( در شوروی اعضای موٍثر حزب کمونیست و بعدا ک.گ.ب. و در ایران سازمانها و نهادهای انقلابی و نهایتا سپاه پاسداران ) ، با استفاده از اختیارات ویژه ای که نظام در اختیار آنان می گذاشت توانستند بخشهای وسیعی از سرمایه های مادی و معنوی کشور را ، در اختیار بگیرند. منتقدان انقلاب در هر دو کشور از بوجود آمدن » طبقه جدید سخن گفته اند . ( نقد زمانه – پیدا شدن طبقه جدید – میلوان جیلاس – طبقه جدید ). .
در 1384 بسیاری از اقشار کارگر و تهیدست واقعا باور کرده بودند که همه مشکلات کشور ناشی از حضور لیبرالهای دینی و خاتمی بر مسند قدرت است . زمینه بر امد » احمدی نژاد » و قدرت گیری گرایشهای فاشیستی جبهه پایداری و مداحان هتاک دقیقا ریشه دراین داشت که بخشی از فقیر ترین اقشار کارگران و حاشیه نشینان شهری این فریب را باور کرده بودند که اگر گرایشهای اصولگرا و افراطی حزب الله قدرت را در دست بگیرند مشکلات معیشتی و بیکاری و تورم رو به حل خواهد رفت .وجود این واقعیتها همراه با تهدید به حمله نظامی از سوی اسراییل و آمریکا که خود اساسا در جهت سوق دادن ج.ا. به سوی بالا بردن هر چه بیشتر بودجه نظامی و این که جمهوری اسلامی مجبور بود از نظر امکان دفاع نظامی بسوی استقلال کامل برود تا بتواند در جنگ احتمالی منطقه ای از حیات خود دفاع کند همه و همه کمک کرد تا لبه تیز نارضایتی توده های ناراضی کارگر و حاشیه نشین شهری به طرف نظام سمت گیری نکرده و بسیاری از مطرودین بجای مانده از رشد اقتصادی ، یک بیطرفی مثبت به راه حلهای احمدی نژاد نشان دهند . همرایی بخشهایی از فقیرترین مردم با» احمدی نژاد» خود زمینه رشد و ظهور گرایشهای فاشیستی را در ج.ا. تقویت کرد چه اینکه یکی از ویژگی های یک نظام فاشیستی توان بکار گیری بخشهایی ازفقیرترین اقشار برای سرکوب ناراضیان ، دگر ا ند یشان و لیبرالها است .
جناح راست حزب الله اکنون فهمیده بود که اقتصاد » مال خر » نیست وزمانی که اینان در جبهه هااز کیان اسلام دفاع می کردند همین برادران انقلابی دیروزو اصلاح طلب امروز با استفاده از فرمولهای اقتصادی ورانت ، اکنون خود به سرمایه داران بزرگ تبدیل شده و به همین علت هم توان مطرح کردن خود بعنوان یک جریان سیاسی- اجتماعی را پیدا کرده بودند . از فردای روزی که » روبین هود » حزب الله یعنی » احمدی نژاد » بر مسند قدرت قرار گرفت در راستای عادی سازی روابط با سازمانهای بین المللی اقتصادی ، اینان اقدام به ادامه بر نامه های دولتهای سازندگی و اصلاحات و در راستای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی خصوصی سازی کردند . اما بخشهای زیادی از مطرودین اجتماعی با شعارهای عدالت طلبانه جذب » رابین هود » شده بود ند وبنا براین تمامی برنامه های صندوق و بانک تحت عنوان » اجرای اصل 44 قانون اساسی» و توزیع سهام عدالت انجام گرفت . فرار دولت از مسئولیتهای اجتماعی خود و سپردن مردم فقیر وبیچیز بدست شوک قیمتها ، عنوان هدفمندی یارانه ها گرفت که تا امروز هم توسط دولت اعتدال ادامه دارد .
حزب الله بدنبال مفری می گشت که از یک سو بتواند برنامه های صندوق و بانک را انجام دهد و از سوی دیگر نعره شعارهای عدالت طلبانه را سر داده و نهایتا قطب های سرمایه را بعنوان سرمایه هایی سیاسی- اجتماعی در دست افراد معتمد خود قرار دهد . بنظر من ، حزب الله دقیقا در این برهه تاریخی به تاسی از برنامه های خصوصی سازی در روسیه ، اوکراین و بیشتر کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی از خصوصی سازی بعنوان حربه ای سیاسی برای نگه داشتن قدرت اقتصادی در دستان دولتی ها و گرایشهای راست خود استفاده کرد . علت اینکه از ابتدای دولت هاشمی تا پایان دولت دهم نزدیک به یکصد و بیست هزار میلیارد تومان اموال مردم ستمدیده ایران خصوصی می شود و حدود 70% آن در دوران دولتهای احمدی نژاد انجام شد اینستکه حزب الله در طی دوران دولتهای نهم و دهم با عجله تمام ، میلیاردها تومان از اموال عمومی را با ارزانترین قیمت در اختیارحزب اللهی ها و افراد نزدیک به حزب الله قرار داد . بیت رهبری و احمدی نژاد همراه با این غارت اموال عمومی که بیشترین سهم آن به بنیادهای انقلابی و سپاه و عناصر حزب اللهی افتاد در عین حال سعی کردند با ساختن خانه های ارزان قیمت و دادن وامهای زود بازده به حزب اللهی ها ، یک طبقه متوسط از نظر اقتصادی محافظه کار با گرایش مذهبی سیاسی حزب بوجود آورند. با توجه به تحریم ها و خفقان تولید و حرکت سرمایه های دولتی که( بیش از 80% اقتصاد کشور را تشکیل می دهد ) بسوی تاسیس بانک و تشکیل سرمایه های مالی و انحصاری و واردات روز افزون ، نظام در بوجود آوردن یک قشر متوسط با گرایش سیاسی محافظه کارانه و مذهبی بعنوان سگ محافظ خود نا موفق بود چون اغلب گیرندگان وام های زود بازده با توجه به تورم بالا و واردات بی حساب ، سرمایه های خود را در اولین شوک های تورمی از دست دادند و مدیران بنگاههای خصوصی شده نیز با حراج زمین و تاسیسات کارخانه ها ، به خرید و فروش ارز و سهام پرداخته و به تورم بیشبردامن زدند . کارگران کارخانه های خصوصی شده هم که با خیانت مدیران تازه بدوران رسیده حزب الله کارخانه هایشان روبرو شدند در مواردیکه کارخانه ها بفروش رفت و اخراج شدند و به خیل بیکاران پیوستند . مواردی از خود کشی کارگران و افزایش فقر و فحشا نتیجه مستقیم فرار دولت از مسئولیتهای اجتماعی خود و حراج کار خانه ها و نیرو گاههای برق و صنایع نیشکر بود . «حزب الله «روزی باید برای این خیانت های خود به مردم ایران حساب پس بدهد .
نتیجه 8 سال دولتهای » احمدی نژاد » بقول معروف برای حزب الله خیلی خوب » نان کرد » اما اگر «رابین هود» قهرمان از اغنیا می دزدید و به فقرا می داد ، رابین هود » حزب الله با سلب مالکیت از میلیونها ایرانی به نام خصوصی سازی از فقرا گرفت و به » حزب اللهی » ها بذل و بخشش کرد و یک قشر تازه بدوران رسیده بی پرنسیپ را بر جان و مال و ناموس مردم حاکم می کرد. گفتیم که برای اینان بسیار پیش از این خدا مرده بود .
البته وجهه همت » احمدی نژاد خرید رای مردم و باصطلاح جلب مشتری برای » دکان سیاسی » خود بود که سپاه و بیت رهبری بسیار سریع پی به این ترفند » وی پی برده و وی را در حقیقت و در میان حزب اللهی ها سکه یک پول کردند.
علیرغم سقوط رشد اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فقر و فحشا ، وابستگان درجه یک و دو وسه نظام توانستند با سهل ترین شرایط صاحب بنگاههای اقتصادی شوند که حتی گاه قیمت فروش یک کارخانه از قیمت مواد اولیه موجود در انبار ان کار خانه پایین تر بود باشد
غرض از این مقدمه طولانی این بود که وضعیت ایران و انچه در این سالهای پس لز انقلاب در ایران گذشت از حیث پیدا شدن طبقه جدید شبیه به کشور شوراها و از حیث خصوصی سازی توسط دولتی ها و پیدا شدن مراکز اقتصادی و پیداشدن مراکز انحصاری و مالی و بشدت ضد مردمی شبیه به دوران پس از فروپاشی در اوکراین و روسیه است .
در ایران نیز شاهد شروع پروسه نارضایتی صاحبان شرکتهای تولیدی و صادراتی و خدماتی که از حمایتهای سپاه و بنیادها بر خوردار نیستند خواهیم بود . » روحانی » با همه ادعاهایش فقط توانسته بخشی از بورژوازی حزب الله ( گیرم اصلاح طلب) را از بعضی قرار دادها بر خوردار کند ..ضدیت سرمایه داران تولیدی و غیر حزب الله ، با اقتصاد دولتی رانتخوار ، توجه ها را به سوی الگوهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد جلب کرده و آمریکا و اروپا بعنوان مهد اقتصاد آزاد و غیر مافیایی جذابیت وافر ی خواهند یافت . توجه مردم ناراضی به آمریکا و اروپا از این واقعیت عینی نشات می گیرد و توطئه خارجی نیست .

 کاربرد نشانه های باستانی در مبارزات آتی مردم ایران ، زمینه وحدت ملی ایرانیان را بیشتر و بیشتر خواهد کرد

کاربرد نشانه های باستانی در مبارزات آتی مردم ایران ، زمینه وحدت ملی ایرانیان را بیشتر و بیشتر خواهد کرد

تحمیل سیاستهای فرهنگی در مورد پوشش زنان و مردان و جوانان و تحمیل الگوهای ارتباطی ، نگاه ناراضیان را به سوی فرهنگ پیشرفته اروپایی و غربی رهنمون خواهد شد .
اصلاح طلبان سبز و بنفش در تلاش مستمر هستند تا با خود نمایی به فاصله گرفتن از خرافه های مذهبی و دین ارتجاعی و حصور در شبکه اجتماعی و مسخره کردن روحانیت و …..، داغ ننگ حزب اللهی بودن را از پیشانی اشان بر داشته ، مهر رهبری خود را بر این نارضایتی ها و حرکات کارگران و توده های حاشیه نشین شهری و کارمندان ناراضی از وضعیت اقتصادی و سرکوب فرهنگی بزنند که این خود خطری بزرگ برای مبارزات ترقی خواهانه مردم ایران است .. اما آنچه مسلم است اینکه با شروع اعتراضات مردمی در ایران ،که از نظر منطقی باید بزودی طلایه های ان پیدا شود ، راست افراطی در ایران مانند یانو کویچ فرار نخواهد کرد ، در ایران مانند » اوکراین » ساز و کارهای مبارزات پارلمانی و دموکراتیک وجود ندارد و به همین علت بخشهای وسیعی از حزب الله رنگی سبز و بنفش با شروع شدن اعتراضات مردمی ، با بر داشتن چمدان ها یشان فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد و جرات ایستادن در کنار مردم و رویارویی با دارو دسته های فاشیستی حزب الله سیاه را نخواهند داشت . اما آن دسته از اصلاح طلبان که منافع مادی در حمایت از نظام را نداشته باشند بسرعت به ج.ا. پشت کرده و همراه با مردم به مبارزه با رژیم خواهند پرداخت .روحانیت که می داند از دست دادن حکومت در ایران به معنای حذف شدن همیشگی وی از داشتن قدرت سیاسی در ایران است از تمام امکانات خود برای دامن زدن به جنگی برادر کش و با استفاده از نشانه های دینی بهره خواهد گرفت .
ستون فقرات اصلی حرکات اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی ، کارگران و اعتصابات کارگری واعتصابات ادارات ، اما نقطه شروع آن طبقه متوسط شهری ، دانشجویان و کارمندان بیمارستانها ، وزارت خانه ها و دانشگاهها خواهند بود!! . اگز روشنفکران و فعالین سیاسی اپوزیسیون داخل و خارج بتوانند کارگران نفت و خود رو سازی و پتروشیمی رابه اعتصاب وادارند ، و کارمندان دولت نیز به این اعتصاب ها بپیوندند می توان گفت که کمر رژیم بسیار زودتر از آنکه کار به جنگ داخلی بکشد ، شکسته خواهد شد . فعالان و بر پا کندگان حرکات اعتراضی بر علیه ج.ا. نباید فراموش کنند که اگر در شعارهای سیاسی اشان ، کار گران و اقشار تهیدست و فقیر را در نظر نگیرند زمینه جذب این اقشار به دارو دسته های فاشیستی و یا گروههای معدود کمونیست انقلابی حامی ج.ا.را فراهم کرده اند و درست در همین ارتباط باید در تبلیغات گروههای اپوزیسیونی سهم عمده ای به شعار های دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان داده شود و تبلیغات فرهنگی و دفاع از منافع اقشار شهری و مدرن تنها در سایه این تبلیغات طرح شود . تنها با چنین تمهیدی می توان شعار های عدالت محورفریبگرانه راست افراطی و دارو دسته های فاشیستی را از آنان گرفته و نشان داد که مدافع حقیقی کارگر و زحمتکش ، نه حزب الله سیاه و سبز و بنفش ، که حرکات ترقی خواهانه مردم ایران است . این حرکات با ید با بکار گیری نشانهای زحمتکشان و قهرمانان ملی و باستانی ایرانی و بدون تکیه خاص به مسئله دین و مذهب ، زمینه جذب طیفی گسترده ازکارگران و زحمتکشانو تحول و ترقی خواهان را فراهم کند . هیچ تغییز بنیادی در ایران به انجام نخواهد رسید مگر آنکه آن که ستون فقرات آن حرکت از کارگران و زحمتکشان تشکیل شود تاکید من به شرکت داشتن کارگران و زحمتکشان و کادرهای اداری در حرکات ترقی خواهان مردم ایران از آن روست که اینان با دست زدن به اعتصاب می توانند ارتبا طات و ستون فقرات رژیم را درهم شکسته و روحیه طرفداران ج.ا . را تضعیف کنند .
استفاده از رنگ سرخ در نشانها و بیرقهای مبارزین بیانکر امادگی آنان برای استفاده از خشونت های مدنی (اعتصابهای کارگری و تعطیلی ادرات) و نشان شیر و خورشید سرخ و کاوه آهنگر، آرش کمانگیر و … استعاره ای از بکار گیری قیام ودعوت به دلیری در صورت لزوم است .

بنام جوانان ایران زمین ،
بنام جوانان ایران زمین ،

در طی این حرکات , شوراهای کارمندی و نطفه اتحادیه های صنفی کارگران و سازمانهای غیر دولتی شکل خواهد گرفت که خود پایه هایی برای تشکیل مجلس موسسان خواهد بود . نشان این حرکت ، درفش کاویانی وشیر و خورشید سرخ ، گفتمان آن جمهوری و هدف آن بر پایی جمهوری دوم خواهد بود . جمهوری دوم حرکت آغازین مرحله نهایی روندی است که پدران ما با جنبش مشروطیت شروع کردند و با افت و خیزهایی در دروران نظام پهلوی و بعد با انقلاب 1357 به بعضی از اهداف آن دست یافتند و اکنون با توجه به نیاز جامعه ایران به دموکراسی اقتصادی و اجتماعی باید به این سو سمت گری نماید ..
گفتمان » جمهوری دوم » بر این موضوع تکیه دارد که این حرکت بر پایه مبارزات مردم ایران از مشروطیت تا کنون استوار بوده و وقایع صد ساله کشورمان از خاندان پهلوی تا جمهوری اسلامی بخشی از تاریخ و فرهنگ مبارزاتی ما ایرانیان بوده است و باید ملت ایران و فرهنگ نوین ملی بر پایه این گذشته با تمام نقاط منفی و مثبت آن و بر مبنای جنبش مشروطیت پایه ریزی کند .
متحدین داخلی این حرکت کارگران ، روشنفکران ، کارمندان و روستاییان و خلاصه هر کس است که خود را غیر حزب الله بداند . دشمنان مردم ما و حرکات ترقی خواهانه آنها هر انکس است که خود را تحت عنوان » حزب الله » تعریف کند . در حوزه بین الملل ، مردم ایران باید آمریکا و اروپا و سازمانهای حقوق بشری را به کمک طلبیده و از آنان خواهان کمکهای معنوی مستقیم و محکوم کردن سرکوب جمهوری اسلامی شوند . در حوزه بین الملل روسیه و با شدت کمتری چین و بعضی احزاب چپ انقلابی روس گرا در مقابل حرکت مردم جبهه خواهند گرفت که همراه با تقویت جبهه انقلاب مردم ایران ، این جبهه گیری ها کم رنگتر خواهد شد. بنظر می رسد آن دسته از گروههای اپوزیسیونی که از تشکیلات و سازماندهی قوی تری در ایران و در خار ج بر خوردارند ( مجاهدین خلق ، فداییان ، حزب توده ، جبهه ملی و حتی هواداران سلطنت ) امکان سازمان دهی حرکات اعتراضی و اعتصابات را داشته و طبیعتا نقش هدایت کننده و رهبری بیشتری در حرکت آزادی خواهانه و تحول طلبانه مردم ایران را خواهند داشت .

 

Tagged as: ,

Categorised in: اقتصاد سیاسی, سیاست

1 Response »

Trackbacks

  1. آزادی های یواشکی ، شادی های یواشکی و نافرمانی های یواشکی | مرجع وب فارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: