سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تصویری از جنگ تمدن ها میا ن بیکینی و روبنده ، انتخاب شما کدام است ؟.

هر نیردی در حوزه سیاست ، ریشه در نوعی از تقابل میان  شیوهای زیستی مردم نظا مهای مفروض در حال نبرد را دارد

 

sahel

بدون شرح 

باور کنید که هر نیردی در حوزه سیاست ، ریشه در نوعی از تقابل شیوهای زیستی مردم نظا مهای مفروض در حال نبرد را دارد . باور نمی کنید عکس  راببینید . طبیعتا انتخاب سیاسی آن خانم بیکینی پوش یک نظام لاییک و لیبرال است و انتخاب آن بانوی محجبه ، مومنه ، مخدره یا داعش است یا القاعده و در غیاب آن دو رای ایشان به نظام اسلامی کار خودمان خواهد بود .

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: