سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!

در افشای عمل کثیف مدیر صدا و سیما  و دعوت ایرانیان به اعتراض
لینک صدای مقاله
صدای حق طلبانه مردم ایران را بشنوید 

 

افشای آزار جنسی یکی از زنان آزاده ایرانی توسط یکی از مسئولین صدا و سیمای حکومت اسلامی بار دیگر اثبات دادم که این معلمان دروغین اخلاق ، این مقسدان حزب اللهی ، یا اختلاسگر هستند یا شکنجه گر یا قاچاقچی و یا دست برندگان به ناموس مردم .
آنچه که جالب توجه است این که چنین اعمال منرجر کننده ای از جانب دولتمردان حکومت اسلامی و نه مثلا از جانب هواداران جزء این نظام سراپا فساد صورت می گیرد .
هموطنان اگر چنین عمل زشتی در هر کشور دیگری و از جانب چنین مقام سطح بالایی صورت میگرفت ، طوفان خشم مردم ، بنیان و اساس آن حکومت را به لرزه در می آورد .
ایرانیان ، هموطنان اگر انوقت که آن آخوند حاکم شرع ، اقدام به دست درازی به ناموس دیگری کرد ، اگر آنوقت که آن مقام نیروی انتظامی اقدام به سوء استفاده از زنان تن فروش کرده بود ، اگر آنوقت که صدای محمدشریف ملکزاده معاون احمدی نژاد افشا شد که در حال سفارش دادن به یک دلال فحشا بود
اگر آنروز فریاد اعتراض سر می دادید ، امروز” حمیدرضا عمادی، مدیر خبر پرس‌تی‌ وی ” به خود جرات نمی داد که خواهر ما هموطن ما ، یک زن زحمتکش کار مند را برای بر آوردن امیال کثیف خود چنان تحت فشار بگذارد ، که این زن با شرف ، مجبور به فرار از وطن و کشور خود شود .
در این فایل صوتی که اکنون در هر شبکه اینتر نتی قابل دسترسی است ، این حز ب اللهی منحرف ، از این بانوی شریف ایرانی خواهان این می شود که وی حداقل از طریق تلفن با وی کلمات مستهجن به زبان آورده تا این مدیر عالی مقام صدا و سیما حکومت اسلامی به خود ارضایی بپردازد . به چند لحظه از این مکالمه تلفنی گوش دهبد تا بهانه ای برای فرار از مسئولیت دفاع از ناموس و شرفتان را نداشته باشید
این بیمار جنسی ، این حزب اللهی مدعی مسئولیت در حکومتی که به تمام جهان درس اخلاق می دهد ، می دانید با چه پشتوانه ای و چه جراتی دست به کاری زده است که اکنون تنها یک نمونه از آن افشا شده است وقطعا بسیاری از قربانیان دیگر ، از ترس آبرو و یا از دست دادن شغل ، تحمل تحقیر و توهین هایی از این دست را کرده و می سوزند و می سازند . ا
اگر 30یال پیش وقتی که ” خمینی ” این سر دسته زاهدان ریایی” گفت که : “ایران غنیمت اسلام است ” ، فریاد بر می آوردیم که ما انسان هستیم ، ما غنیمت نیستیم ، ما برده نیستیم و شما برده دار و سپاهیان سعد این ابی وقاص نیستید که ایران را فتح کرده باشید ، امروز هر جعلق حزب اللهی به خود اجازه نمی داد ناموس ایرانی را مورد تعرض قرار دهد. آری اینان ایران و مردم آن را غنیمت خود می دانند و به همین علت به خود اجازه چنین اعمال شنیعی را نسبت به ما می دهند .
مردم ایران هیچگاه نگویید که خوشبختانه این اتفاق برای من نیفتاد ، هیچگاه مانند اجدادمان که اجازه می دادند مغولان در پیش چشمانشان ، نوامیس اشان را مورد تعرض قرار دهند ، به این تحقیر عادت نکنید ، این شتر ممکنست فردا در خانه هر ایرانی دیگر بخوابد . آن دختری که “ملکزاده” سفارش داد می تواند مادر یا خواهر یا ناموس هر یک از ما باشد . چرا سکوت می کنید و به این جانیان اجازه جنایت بیشتر می دهید؟ .
ایرانی باشرف و جوانمرد ، ای که در غیرت و دفاع از ناموس سر آمد دوران هستی ، یک جوانمرد از میان شما پیدا نمی شود که این ناجوانمرد را به سزای عمل کثیفش برساند ، آیا ما براستی فرزندان کاوه و آرش و رستم هستیم ؟ ایا از جوانمردی آنان اثری در ما باقی نمانده است ؟ بر خیر ای جونمرد ایرانی و از ناموست دفاع کن و بیش از این تن به تحقیر نده ، بسیجیان در هر کوی و برزن هر دقیقه و لحظه ، خواهران و دختران ما را مورد ازاز و اذیت قرار می دهند ، تحقیر و تحمل حکومت فرومایگان بس است ، این جانیان را به سزای اعمال کثیف اشان برسانید .زمین ایران زمین باید زیر پای شما غیرتمندان بلرزد .بر خیزید و نظم دیگر در اندازید. فردای روشنتری در انتظار ما است .
هموطنان ، این صدای حق طلبانه شماست در نشر و پخش آن بکوشید ، می توانیم با یاری یکدیگراز چنگال حکومت جهل و جنایت فقیهان رها شویم .

shrani

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: