سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آمریکا و اروپا چه زمانی ” از حمایت از ج.ا . پشیمان خواهند شد

حمایت “اوباما ” از ج.ا . یا د آور حمایت ” سیا ” از مجاهدین افغانستان در سالهای 1978-1979است

لو

obama

، دمکرات ها هیچگاه نتوانسته اند درجلوگیری از  گسترش نفوذ افراطیگری، موفق عمل کنند . جمهوری اسلامی در دوره کارتر ، و کره شمالی اتمی ، دسته گل ، بیل کلینتون است .

حمایت “اوباما ” از ج.ا . یا د آور حمایت ” سیا ” از مجاهدین افغانستان در سالهای 1978-1979است که به تقویت گروههای جهادی در افغانستان و پیدایش نهایی ، القاعده ، طالبان ، داعش منجر شد و آمریکا خود بزرگترین ضربه ها را از همین سازمانهایی که روزی با کمک سازمان اطلاعات پاکستان و در مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورد خورد . امروز اوباما و موگرینی اشتباه ریگان را تکرار کرده و برای مبارزه با افراطیگری سنی با افراطیگری شیعه ، دست وحدت و همکاری می د هند .
جالب است که روحانیت حاکم بر ایران ضمن استفاده بردن از همکاری های اروپا و آمریکا در حوزه رفع تحریم ها ، رفع انزوای بین المللی و….. ، به همان شدت سابق به ضدیت خود با این کشور ها ادامه داده و در داخل نیز سرکوب و آزار دگر اندیشلن را شدت بخشیده است .
اوباما به چینی شدن اقتصاد و سیاست در ایران چشم دوخته است و امید دارد با تقویت گرابشات اصلاح طلبی ، در میان حزب الله ، دنگ شیانو پینگ و یا گوربا چف اسلامی پبدا کند ، غافل از اینکه اید ئولوژی کمونیستها ی حاکم بر جین و شوروی از جنس مدرن بود وآن رهبران در چین یا روسیه مدرن نابودی خود را نمی دیدند و دیدیم که توانستند خود را بطور نسبی با الزامات جامعه بین المللی و در داخل کشور خودشان هماهنگ کنند ، اما روحانیت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدرن شدن جامعه مرگ و حذف تاریخی خود را می بینند و قطعا برای گسترش بنیاد گرایی شیعه ، گسترش اعمال تروریستی ، خرابکاری در تمامی حرکات صلح آمیر بین المللی دست به تمهیداتی خواهند زد . تلاش برای دست یابی به بمب اتم از اولین اقداماتی است که حکومت اسلامی در حال حاضر هم به ان مبادرت می ورزد و بزودی این اسرار نهان از پرده برون خواهد شد . مگر روزی ” بیل کلینتون ” با همین اطمینان ” اوباما ” مژده نداد که کره شمالی را برای همیشه از داشتن بمب اتم محروم کرده است ؟ نتیجه آن خطا را امروز در کره شنالی صاحب بمب اتم می بینینم .
بیت رهبری و سپاه درفردای ایران مدرن شده ، هیچ جایگاهی برای خود نمی بینند و برای همین با شدت تمام در مقابل گسترش جوامع مدنی ، پیدایش اتحادیه های کارگری ، سیر روز افزون اجتماعی شدن زنان ، خواهد ایستاد و در حال حاضر هم با بدست آوردن هر موفقیت در گشایش روابط خارجی اش ، سرکوب در داخل را گستر ش می دهد .
بنظر می رسد ، وقتیکه ، نظام اسلامی صاحب بمب اتم شده باشد ، وقتی که اسراییل را مورد حمله نظامی قرار دهد ، وقتیکه چاههای نفت منطقه را به آتش بکشد ، وقتی که در هراس از مر گ ، تنگه هر مز را ببندد ، انگاه برای پشیمانی آمریکا و اتحادیه اروپا دیر شده باشد و اینان فقط با دخالت فاجعه بار نظامی در ایران خواهند توانست ، اشتباهات فعلی اشان را جبران کنند که ما ایرانیان بالاترین ضربه ها را از چنان اقدا ماتی خواهیم خورد ..

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

آمریکا و اروپا چه زمانی ” از حمایت از ج.ا . پشیمان خواهند شد

حمایت “اوباما ” از ج.ا . یا د آور حمایت ” سیا ” از مجاهدین افغانستان در سالهای 1978-1979است

لو

obama

، دمکرات ها هیچگاه نتوانسته اند درجلوگیری از  گسترش نفوذ افراطیگری، موفق عمل کنند . جمهوری اسلامی در دوره کارتر ، و کره شمالی اتمی ، دسته گل ، بیل کلینتون است .

حمایت “اوباما ” از ج.ا . یا د آور حمایت ” سیا ” از مجاهدین افغانستان در سالهای 1978-1979است که به تقویت گروههای جهادی در افغانستان و پیدایش نهایی ، القاعده ، طالبان ، داعش منجر شد و آمریکا خود بزرگترین ضربه ها را از همین سازمانهایی که روزی با کمک سازمان اطلاعات پاکستان و در مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورد خورد . امروز اوباما و موگرینی اشتباه ریگان را تکرار کرده و برای مبارزه با افراطیگری سنی با افراطیگری شیعه ، دست وحدت و همکاری می د هند .
جالب است که روحانیت حاکم بر ایران ضمن استفاده بردن از همکاری های اروپا و آمریکا در حوزه رفع تحریم ها ، رفع انزوای بین المللی و….. ، به همان شدت سابق به ضدیت خود با این کشور ها ادامه داده و در داخل نیز سرکوب و آزار دگر اندیشان را شدت بخشیده است .
اوباما به چینی شدن اقتصاد و سیاست در ایران چشم دوخته است و امید دارد با تقویت گرایشات اصلاح طلبی ، در میان حزب الله ، دنگ شیانو پینگ و یا گوربا چف اسلامی پبدا کند ، غافل از اینکه اید ئولوژی کمونیستها ی حاکم بر جین و شوروی از جنس مدرن بود وآن رهبران در چین یا روسیه مدرن نابودی خود را نمی دیدند و دیدیم که توانستند خود را بطور نسبی با الزامات جامعه بین المللی و در داخل کشور خودشان هماهنگ کنند ، اما روحانیت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدرن شدن جامعه مرگ و حذف تاریخی خود را می بینند و قطعا برای گسترش بنیاد گرایی شیعه ، گسترش اعمال تروریستی ، خرابکاری در تمامی حرکات صلح آمیر بین المللی دست به تمهیداتی خواهند زد . تلاش برای دست یابی به بمب اتم از اولین اقداماتی است که حکومت اسلامی در حال حاضر هم به ان مبادرت می ورزد و بزودی این اسرار نهان از پرده برون خواهد شد . مگر روزی ” بیل کلینتون ” با همین اطمینان ” اوباما ” مژده نداد که کره شمالی را برای همیشه از داشتن بمب اتم محروم کرده است ؟ نتیجه آن خطا را امروز در کره شنالی صاحب بمب اتم می بینینم .
بیت رهبری و سپاه درفردای ایران مدرن شده ، هیچ جایگاهی برای خود نمی بینند و برای همین با شدت تمام در مقابل گسترش جوامع مدنی ، پیدایش اتحادیه های کارگری ، سیر روز افزون اجتماعی شدن زنان ، خواهد ایستاد و در حال حاضر هم با بدست آوردن هر موفقیت در گشایش روابط خارجی اش ، سرکوب در داخل را گستر ش می دهد .
بنظر می رسد ، وقتیکه ، نظام اسلامی صاحب بمب اتم شده باشد ، وقتی که اسراییل را مورد حمله نظامی قرار دهد ، وقتیکه چاههای نفت منطقه را به آتش بکشد ، وقتی که در هراس از مر گ ، تنگه هر مز را ببندد ، انگاه برای پشیمانی آمریکا و اتحادیه اروپا دیر شده باشد و اینان فقط با دخالت فاجعه بار نظامی در ایران خواهند توانست ، اشتباهات فعلی اشان را جبران کنند که ما ایرانیان بالاترین ضربه ها را از چنان اقدا ماتی خواهیم خورد ..

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here