سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اصلاح طلبان یا ” میر حسین موسوی” به قدرت برسند که چه بشود ؟ اینان از جان مردم بجان آمده از ظلم حزب الله چه می خواهند ؟

در سالگرد بازداشت خانگی ” میر حسین موسوی ” و ” کروبی “

eslahtalab

لینک صدای مقاله

بعد از امضای “برجام ” و زمینه حل شدن مشکلات حکومت اسلامی در رفع بعضی تحریمها و برون رفت از انزوای بین المللی ، اصلاح طلبان و حسن روحانی یک صدا ، از ادامه برجام در داخل صحبت کرده و از آشتی ملی صحبت به میان آوردند و با این تمهید خواهان پذیرفته شدن از سوی قدرت اصلی اداره کننده کشور یعنی بیت رهبری و سپاه بعنوان یک جناح قدرت در درون حکومت اسلامی هستند . در این نوشته در مورد موضوعات زیر صحبت خواهد شد .
1- اصلاح طلبان هیچگاه دردرون نظام اسلامی ،یک جناح قدرت نبوده ا ند ، بلکه بعنوان یکی از گروههای فکری تشکیل دهنده گفتمان موسوم به انقلاب اسلامی ، گاها برای اجرا کردن سیاست های گروه اصلی قدرت نظام ، یعنی بیت رهبری و بعدا سپاه پاسداران ، مورد استفاده قرار گرفته اند در هر دو مورد “خاتمی” و نمونه اخیر ” حسن روحانی ” انتخاب شدن این دو اساسا نه بر مبنای انتخاب آگاهانه خامنه ای و در مورد روحانی ، خامنه ای و فرماندهی سپاه ، که اساسا بر مبنای نیاز دوره ای موقتی بوده است که نظام به این افراد و گروههای فکری احساس می کرده است . رژیم بر انتخاب شدن خاتمی صحه گذاشت چون شورشهای کور حلبی اباد ها در آخر دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بقای حکومت اسلامی را تهدید میکرد ، ، بیشتر کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فرا خوانده بودندو خاتمی برای جذب همکاری طبقه متوسط مورد نیاز نظام بود ، در مورد حسن روحانی نیز همگان شاهد بودیم که مذاکره با امریکا قبل ار انتخاب شدن وی شروع شده بود و در داخل نیز بیم خامنه ای و رهبران سپاه از انتخاب شدن مجدد یک اصولگرا و راه افتادن تظاهرات موسوم به ” رایم کو ” ، اینان را به فکر مصالحه با خواست عمومی انداخته و برای منحرف کردن خواست مردم که زدودن اصولگرایان از قدرت بود ، به انتخاب حسن روحانی رضایت دادند . خامنه ای میدانست برای پیشبرد مذاکرات اتمی و رفع تحریمها باید چهره ای آشتی جو با غرب ، بر سر کار بیاید ، که زمینه آشتی جویی با آمریکا و اروپا و رفع تحریمها فراهم شود ، پس گروه اصلی قدرت در حکومت اسلامی به مهندسی همیشگی در انتخابات دست زدند اما این بار این مهندسی در خدمت انتخاب شدن ، گروه حسن روحانی و ظریف و …قرار گرفت . و اعتدالگرایان به مانند اصلاح طلبان همیشه کبوتر پر قیچی حرم ولایت بوده اند
2- آشتی ملی پیشنهادی از سوی ” حسن روحانی ” اساسا نه به معنای اشتی کردن ، بیت رهبری و سپاه با اکثریت مردم که به معنای پذیرفته شدن اصلاح طلبان و اعتدالگرایان از سوی ، قدرت مرکزی در نظام اسلامی یعنی بیت و سپاه است . وحدت با دیگر گروههای سیاسی و اجتماعی از مشخصات یک گفتمان بالنده اجتماعی – سیاسی است این نظام در هیچ حد و اندازه ای هم حاضر به پذیرش هیچ شریکی در قدرت نیست . روحانیت حاکم و فر ماندهی سپاه ، نماینده آن گفتمانی هستند که از نظر تاریخی و مشخصا در ایران ، خود را رو به زوال می بینند ، هر دگر اندیشی حتی ، در حد روحانی و رفسنجانی را ، تهدید تلقی می کنند و به آنها میدان نخواهند داد !! تفکر شیعه حکومتگر در تاریخ و جغرافیای ایران در مخمصه نابودی تاریخی گیر افتاده است و به هر نیروی اجتماعی – سیاسی که کاملا مانند آنان نیندیشد، بعنوان تهدید مرگ نگاه می کند ، چگونه اینا ن انتظاز پذیرفته شدن در بافت قدرت را دا رند .
از سوی دیگر ویژگی بافت قدرت اقتصادی در ایران که بر قدرت انحصاری فروش نفت و کسب در امد استوار است زمینه وحدت و اشتی ملی را از میان می برد و تا وقتیکه صنعت نفت در ایران دولتی است ، هر نیرویی در ایران بر سر کار بیاید ، انحصار طلبی سیاسی را پبشه خواهد کرد . از طرف دیگر سپاه بعنوان ار گان اصلی تامین امنیت برای نظام اسلامی و شریک اصلی قدرت ، یک سازمان نظامی ، امنیتی – عقیدتی است و ام کان وحدت با هیچ گروه سیاسی دیگر را ندا رد ، و یا روحانیون عالی مقام این نظام ،مانند خامنه ای ، لاریجانی ، جنتی ، مصباح ، دارای چنان تفکرات ارتجاعیی هستند که حتی با دلواپسان و احمدی نژادی ها هم زاویه شدید داشته و انانرا دفع کرده اند و این نه بخاطر مترقی بودن خامنه ای است که اساسا در ارتباط با تفکرات بشدت عقب مانده ای است که هیچ متحدی در ایران و جهان برای خود پیدا نکرده و جز در سوریه و لبنان و عراق که در آنجا یا ، پول نقد میلیاردی خرج می کند و یا با عقب مانده ترین گروههای اجتماعی دست به وحدت زده است ، متحد دیگری ندارد .
بلوک اصلی قدرت در نظام اسلامی در تمامی مواردی که دگر اندیشی را از روی نیاز و اجبار پذیرفته است بعد از رفع نیار آن نیرو را با تشر و توهین از جرخه قدرت به بیرون پرتاب کرده است ، نمونه های بازرگان و بنی صدر و حتی وحدت کوتاه مدت با حزب توده در دروه خمینی و خاتمی و حتی احمدی نژاد فرزند ولایت و بر خوردی که با اینان در راندنشان از قدرت یا اتحاد شد ، باید درس خوبی برای روحانی و اعتدالگرایان باشد ، بر سر روحانی نیر آن خواهد آمد که بر سر خاتمی آمد ، روحانی حتی به دور دوم ریاست جمهوری نخواهد رسید . با توجه به این واقعیتهای محکم هر کس که موضوع آشتی ملی را طرح می کند نه بر روی زمین که در فضای بین سیارات سیر می کند ، منظور اصلاح طلبان از آشتی ملی شراکت در غارت حزب الله است که این حقیقت را در وجود وزیران میلیاردی دولت روحانی شاهدیم .
3- اصلا ح طلبان و روحانی و خاتمی ، در موادی که توانستند رهبری حرکات اعتراضی مردم را بعهده بگیرند ، درست در بزنگاههای سر نوشت ساز مردم را تنها گذاشته اند ، مگر خاتمی درست یک ماه بعد از قیام دانشجویان در تیر 1378، که با یر خورد هارترین گروههای خودسر حزب الله که اتفاقا خود سر هم نیستند و سرشان در جماران است و آن سر هم خامنه ای است و درست در شرایطی که حد اقل دو دانشجو کشته و ناپدید شدند ، دهها نفر مجروح شدند ، چشم دانشجو را از حدقه در آوردند ، این حرکت را بعنوان حرکتی ضد ملی محکوم نکرد ، مگر در بحبوحه اعتراضات مردمی در سال 1388 ، ” میر حسین ” و ” شیخ کروبی ” در هدایت این حرکات بسوی امتیاز گیری از نظام اسلامی ، ضعف نشان ندادند و با این کار عملا ، آن حرکات را به شکست کشانیده و موجب سر خوردگی میان مبارزان نشدند و سرکوبی شدید را بر خود و بر مردم تحمیل نکردند. اگر در همانزمان قیام دانشجویی 1378 یا حرکات اعتراضی 1388 اینان در کنار مردم می ماندند وجنیش اعتراضی را سازمان می دادند ، حاکمیت محبور بود اینان را بعنوان ” گروه قدرت ” بپذیرد، اما اینان جون از گسترش جنبش اعتراضی مردم بسوی جنبش سرنگونی ترسیدند ، ضعف نشان دادند و حمایت مردمی را نیز از دست دادند خامنه ای نیر به این مهم توجه کرده و اکنون اینان را به بازی نمی گیرد
اصلاح طلبان از نظر بیت و سپاه ، قدرتی نیستند که قدرت سیاسی با انان تقسیم شود ، تقسیم قدرت با چه کسی و جه نیرویی ؟ از نظر بلوک اصلی قدرت ، اصلاح طلبان عددی نیستند که خواهان شراکت در قدرت شده اند . حاکمیت جز در زمانهایی که به اینان نیازی نداشته اساسا اینان را کسی حساب نکرده است ، مگر در زمان انتخابات 1388 که نیاز بیت رهبری و سپاه و بنیادها و آستانهای تولیت و در جهت کسب انحصار در اقتصاد و سیاست یه فردی مانند احمدی نژاد بود ، برای جلوگیری از انتخاب ” میر حسین ” ، نظام را تا سر حد فروپاشی پیش نبردند و نهایتا هم اجازه ندادند وی به قدرت برسد .
4- ، در دروه بازرگان با تسخیرسفارت آمریکا و در دوران خاتمی با پروژه قتلهای زنجیره ای روبرو بود ه ایم ، در دوره موسوی ، اعدام زندانیان سیاسی را دیدیم ، این اصلاح طلبان بر سر قدرت در جلوگیری از وقوع این جنایات چه کردند ؟ روحانی در جلوگیری از اعدام چند هزار نفر مردم محروم که تحت سیاست فاشیستی پاکسازی جامعه از معتادان و مجرمین صورت می گیرد چه کرده است , اگر بی اطلاع بوده اند که این ممکن نیست چرا در بافت قدرتی که اطلاعی از ارتکاب جنایت در آن را دارند باقی ماندند ، اگر مطلع بوده اند که در جنایات شریک هستند ، در دوره خاتمی ، موسوی ، روحانی کدام مصوبه به نفع کارگران ، کارمندان ، زنان و محرومان ، از مجلس گذشته است ؟ در جلوگیری از وقوع کدام جنایت که توسط سر خودسران یعنی خامنه ای صورت گرفته است موفق بوده اید ؟ موفق نبودید که حتی در مواردی مثل کشتار دانشجویان و یا فتنه خواندن حرکات اعتراضی سال 88، با جانیان هم آواز شدید ، شما می خواهید که به قدرت برسید که چه بشود ، چه سیاستی در دفاع از کارگر و فعله و زن و بهایی و درویش سرکوب شده دارید ، شما از جان این مردم و مبارزات آزاذیخواهانه آنان چه می خواهیدٍ ، مردم و مبارزات آنان را به حال خود بگذارید ، این مردم بدون شما به مردم بزرگی تبدیل خواهند شد و بدون شما تکلیف حزب الله حاکم بر ایران را روشن خواهند کرد . شما مبارزات مردم را به انحراف خواهید برد و موجب دلسردی و یاس مردم خواهید شد .
اصلاح طلبان ، خواهان حفظ جمهوری اسلامی اما با سر کردگی خود هستند که نفعی برای مردم ما ندارد ، اینان حتی اصلاحگر دینی هم نیستند ، در ایران امروز اصلاحگری دینی ، و با توجه به درهم تنیده بودن مذهب و سیاست در یکدیگر ، کاری انقلابی است که از عهده روحانی و رفسنجانی و حجاریان و خاتمی که خواهان حفظ همین نظام هستند بر نمی اید ، برای اصلاحگری از هر نوعش در این نظام باید مانند یک انقلابی ، از جان مایه گذاشت و برای سازمان دادن یک انقلاب و دگر گونی بنیادی در وضعیت می بایست به مانند یک قدیس ، آماده به صلیب کشیده شدن از سوی قدرت حاکم بود ، آقایان اصلاح طلب ، شما مرد این میدان نیستید ، می خواهید به قدرت برسید که چه بشود ؟

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: