سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چند کشور اروپایی که در آنها پیدا کردن کار آسانتر است

 

 

 در بعضی کشور های اروپایی پیدا کردن کار اسانتر است  در  نروژ و  انگلستان  و سایر کشور هایی که نام آنها در زیر می آید  بخاطر عوامل  مختلف از جمله  ، امکانات داخلی ، کیفیت  بالای نیروی کار و چشم امداز سریع رشد نرخ اشتغال ، چشم انداز پیدا کردن کار اسانتر است .

 متن و تصاویر از سایت BOX NEWS BOXaustasetonia

 

swiss

 

GB

 

fin2

 

 

bel

 

 

din

 

 بخوانید 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: