سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مصاحبه با ” امیر عباس هوبدا ” نخست وزیر محمد رضا شاه ” در زندان قصر

parcham2

 

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

اعدام  شدن هویدا ، نشانه و سمبل شکست سیاست اعتماد مطلق به غرب و” ا نتقامی بود که “طرفدران نظام تازه بر روی کار آمده ” از خود و از آن اعتماد گرفتند .

.

hoveida

هویدا در اتومبیل پیکان ساخت داخل که تا آخر هم تنها اتومبیل وی بود .

همه ایرانیانی که دوران زیست و زندگی د ر دوران پهلوی دوم را تجربه کرده اند ، خاطرات بسیاری از ” امیر عباس هویدا ” یکی از مردان سیاست در آن روزها را دارند .  وی از آن نمونه سیاستمردان در وضعیتی بود که فکر می کردند ” نه تنها روشنایی که پیشرفت و توسعه انسانی جوامعی از نوع جامعه ما در اعتماد مطلق به غرب به دست می آید ” اما  واقعیت ها خلاف این را اثبات کرد . پد ران ما در دوران ” هویدا ” نیز چنین باوری داشتند و بر اساس الگوهای ارائه شده ازجانب ” همه مردان شاه ” سعی در ساختن جامعه ای مدرن و پیشرفته کردند و آنگاه که سر خوردند ، ” ، به هر آنچه که نشان ” دمکراتیک و ملی ” بود پشت کردند .

اعدام  شدن هویدا ، نشانه و سمبل شکست سیاست اعتماد مطلق به غرب و ا نتقامی بود که “طرفدران نظام تازه بر روی کار آمده ”  که اساس همان  سربازان نظام سابق بودند از خود و از آن اعتماد گرفتند  و روحانیت نیز با مقاصد و اهداف ، خود این مردم به جان آمده از “مدرنبته از بالا ” را در راه آرزوی تاریخی  خود یعنی ” چنگ انداختن به قدرت سیاسی ” را به کار گرفت .  .

” هویدا ” که یکی از افراد بنام تحصیلکرده و زبان دان در ایران و حتی در خاور میانه آن روز بود با امید به خدمت به وطن خود از اروپا به ایران بازگشت . اما در دنیای پرتلاطم آنروز نمی توانست منشا ایجاد تغییرات اساسی در ایران شود . بوجود آوردن صنایع مونتاز و صدور نفت و واردات کالا از دستاوردهای اساسی  دولت های هویدا بود که وقوع ” انقلاب مطرودین اجتماعی  ” چنان جامعه ای را بدنبال خود آورد .

 هویدا نمی دانست که در ایران ، مردان سیا سی باید گرگ باشند وگرنه با آنان مانند بره رفتار می کنند . وی باز نمی دانست در ایران  و میدان سیاست آن یا باید رهبر باشی و یا اگر نبا شی ؛ سواد و تحصیلات و تجربات تو ، ارزشی ندارند و باید مجیز گوی مقام والا باشی و اشتباه هویدا این بود که اجرای نقش دوم را حتی به قیمت از دست دادن زندگی خود تا به آخر ادامه داد .

در این مصاحبه وی حتی کلامی بر علیه ” محمد رضا شاه ” نمی گوید .هویدا فردتحصیلکرده ای بود اما سیاستمدارخوبی نبود .

 براستی ” محمد رضا شاه ” چگونه می توانست این قدر بیرحم باشد . و ” هویدا ” را برای رضایت اپوزیسیون آنروز ایران ، به زندان بیندازد .اما هویدا نمونه پاکدستی و خیانت نکردن به امانت بود .نمونه ای که در میان سیاستمداران ایرانی و تا کنون هم کم یافته می شود .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیاست ، در» ایران» ، بیشه گرگان گرسنه است

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: