سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اینجا ایران است ، جا یی که زنا نش رقیبا ن خدایا نند .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

اینجا ایران است جایی که اگر فقط کمی روسری زنان ودختران با لاتر رود عرش خدایان به لرزه می افتد و اگر زنان و دختران روسری خود رابردارند ، نه تنها عرش خدایان که بار گاه کدخدای ده جما ران نیز به لرزه می افتد . در هیچ کجای دنیا نه اما فقط در ایران ، هر زن و دختر بی حجا ب و بد حجاب به دشمنان دین و خدا و پیغمبر تبدیل شده اند . و برای مبارزان راه ازادی و روشنگران و روشنفکران از ا ین بهتر نمی شد .در ایران زنان ودختران رقیبان خدایانند و با کمی فقط کمی نشان دادن  مو و ابرو اشارت چشم ، دل مردان خدا را بدرد می آورند و در دل آزادی خواهان و آنان که در آرزوی ا ضمحلال رژیم جهل و جنایت دقیقه شمار ی می کنند ، امید ببار می آورند .

اینجا ایرا ن است جایی که صدا و سیما 24/24 شبانه روز  و 7/7  هفته  ، تبلیغ می کنند که ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است ،  اما زنان  ، راه اولین زن ایرانی که کشف حجاب کرد ” طاهره قره العین ” را بر گزیده اند  ، زنان به پبام” بی بی فا طمه” و “بی بی زینب” اعتنا نمی کنند .

  زنان راه ” آزادی ” از حجاب اجباری را بر گزیده اند و فقط با چند سانتی متر بالاتر بردن روسری و چادر وبردا شتن  حجا ب اشان 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز  نماینده خدا بر روی زمین ایران را به چالش می کشند . مبارزه ای به ا ین گستردگی و چنین سهل و آسان چنان حزب الله و دارودسته چماقدار و اسید پاش را در مانده کرده است که خامنه ای را به زاری کردن و التما س به در گاه زنان کشانده است . ما ایرانیان صبرما ن زیاد است در این مبارزه فرسا یشی که رژیم با زنان و دختران شروع کرده است  ، این خدایا ن اهریمنی  هستند که با زنده اند .پیروزی با ” اهورا ” و اهوراییان است .

 

**************************************************

زنان و دختران و جوانان در مبارزه با حکومت اسلامی در میدان نبردی به گستردگی ایران آریایی

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: