سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مراسم ” سا ند یس خوران ” در عراق

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

احتمالا این پول نفت ما ایرانی هاست که رفته عراق داره تقسیم میشه 

حکومت اسلامی هر کجا که پا می گذارد و نفوذ سیا سی و نظامی  خود را می گستراند با خود آداب  حکومت کردن خا ص خود را نیز در آنجا معمول می کند  از حمله این آداب اینها هستند : 1-  سرکوب تمام و قطعی دیگر گرایشات مذهبی , سیاسی ، قومی و اجتما عی  2- تلفیق مراسم  مدهبی و سیاسی بخاطر بهره گیری از امکانات جمع کردن توده ای وسیع جمعیت 3  – تقسیم مجا نی مواد خوراکی که در ایران به ” ساندیس خوری ” معروف شده وممکن است  به شکل تقسیم  میوه و خربزه و خیار هم  اتفاق بیفتد .

 تمام ا شکال فوق الذکر در عراق و بعد از تفوق  شیعیان طرفدار ایران در آن کشور بوقوع پیوسته است .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: