سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تخریب مقبره ” رضا شاه ” بد ستور ” صا دق خلخالی ” ، ملت ایران اما مقبره ” روح الله خمینی ” را تخریب نخواهد کرد ، بلکه

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

alandgoo

” صادق خلخالی ” آن مجسمه بلاهت و جنایت و نادانی و سمبل و نشا نه واقعی از حکومت جهل و جنایت اسلا می ، گفته بود از ترس اینکه این مقبره در طول سالیا ن به زیا رتگاه مردم تبدیل شود ، باید تخریب می شد . ملت ایران اما بعد از سرنگونی حکومت جهل و جنایت اسلا می حاکم بر ایران ؛  مقبره خمینی و هیچکدا م از سایر مقبره ها  را ، نابود نخواهد کرد ، بلکه آنها را به موزه هایی که نمایانگر دوره های سیاه حاکمیت خرافات در کشور و اذهان ما ایرانیان بوده است تبدیل خواهد کرد و این اماکن را بزیر قدوم توریست ها خواهد انداخت . در چنان روزهایی هر بنیاد گرای افراطی هروز صد بار از خشم خواهد سوخت و باید با این درد بسورد و بسازد . آن کس که باد می کارد ، طوفان درو خواهد کرد .

این ها آرزوهای بزرگ اما دست یافتنی مردم ایران هستند ، در تا ریخ ،  ملت هایی که ارزوهای بزرگ دا شته اند ، توانسته اند سر منشاء تغییرات بزرگ تاریخی باشند .

 

**********************************

چرا ج.ا.در روابط بین الملل موفقیتهایی دارد اما سیاستها یش در امور داخلی کا ملا شکست خورده است ؟ 

رمز گشایی از دستگیری حسن عباسی

حزب دموکرات کردستان ایران و جیش العدل نه در پی اعتلای مبارزات مردم که در پی ایجاد ناا منی در کشور هستند .

در «ایران » ، » پاکستان » و «ا فغا نستا ن » در کنار ا فشای هر فساد نا م «علما ی عظا م » می درخشد .

از کودتا و حمله خارجی بیزاریم حتی اگر بر علیه بدترین نوع حکومتها باشد

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: