سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سخنی با ” همزبا نا ن ” ا فغا ن ” : چرا فکر می کنید همه دنیا موظف به کمک به شما هستند و حتی یکبار هم به نقد خود نمی پردازید؟

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

alandgoo

بسیار دیده ا یم و شنیده ایم که که کنفرانسها و گردهما یی های بین المللی بر پا شده تا راههای کمک رسا نی به دولت و ملت افغانستا ن مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 سال 2002  کنفرانس توکیو  5.5 میلیارد دلار

سال  2002   ///////// برلین    8     /////////

////   2006    //////// لندن     10    ////////

////  2006     ///////  ایتالیا    350  میلیون //

////  2008     //////// پاریس   10  میلیارد  ////

//// 2010      /////// شیکاگو    10 ///////////// سالانه برای 4 سال

؟ برای تعیین ارزش مقدا رکمکهای مالی چند ده میلیاردی که  به این کشور می شود توجه کنید که یک میلیون مهاجر تا جیک که برای کار به روسیه رفته اند طی یکسال کار مشقت بار تنها می توانند یک میلیارد دلار به کشور خود بفرستند .

و سیاهه این کمک ها و کنفرانس های بین المللی ادامه داشته و جهان و بخصوص آمریکا  در بیم از سرنگونی قدرت مرکزی و قدرت گیری بنیاد گرایی طالبان و تکفیری های  آدم خوار در افغانستان ، هر ساله به این کمک ها می افزاید و این کمکها ی سخاوتمندانه نیز تا به امروز هم ادامه دارد .

البته چاه عمیق فساد و اختلاس در میان دولتمردان و بخشهایی از مسئولبن دولتی در آن کشور آنقدر عمیق است که حتی با اختلاس های 30-40 میلیون دلاری پر نشده و روز تا روز این چاه وبل عمق بیشتری می یا بد  تا جاییکه اکنون نظام سیا سی افغانستان بعنوان یکی از فاسدترین نظام های سیا سی جهان شناخته می شود .

آنچه که در افغانستان و در پی لشکر کشی آمریکا و ناتو به این کشور بوقوع پیوست  هما ن حکایت قدیمی  بر خورد کشور های ” غربی ” در برخورد با مشکلات کشورها یی از نوع ” افعانستا ن است که غرب مشکل خود در منا طقی که خطری از آنسو امنیت منافع منطقه ای آنانرا تهدید می کند را حل کرده و اینکه این شیوه حل مشکلات چه تا ثیری بر رشد کشور میزبان کمکها می گذارد بر ای آنان محلی از اعراب ندارد که  محل بحث ما نیست و راه حل لشکر کشی نظامی و سیا سی آمریکا به کشورهای منطقه آنقدر بی اعتبار شده است که دفاع بعضی روشنفکران ” افغانستانی ” و منطقه ای از این نوع راه حل نمی تواند این نوع بر خورد ها را توجیه نماید .

اما چاه ویل اساسی که اگر صدها میلیارد دلار و هزاران مشاوره سیاسی و فرهنگی به افغانستان را بی تاثیر می کند در حقیقت دفاع  خود مردم این کشور از عقب ما ندگی فرهنگی و اجتماعی خود است . در برخورد با بسیاری از روشنفکران و افراد مطلع از این کشور شاهد هستیم که این مردم و همسایگان و همزبانان ما ایرانیان ، بسیار کم  و به سختی تن به تغییر می دهند !

در میان این مردم من خود افرادی را دیده ام که سالها فعال احزا ب چپ در کشور خود بوده است و مدتها در اروپا و شوروی زندگی کرده است  اما آموزه های دینی آنهم از نوع ارتجاعی و عقب مانده آن همچنا ن در میان روشنفکرانی از این دست ریشه دار و قوی باقی مانده است .

یا اگر به مصا حبه پدر ” عمر متین ” همان فردی که 50 نفر را در کلوپ شبانه ” ارلاندو ” به گلوله بست توجه کنید می بینید که وی سالها در آمریکا زندگی کرده اما هنور بمانند یک ” آخوند ” سخنانش را با کلمات عربی شروع می کند و می گوید ” من در مورد ” دگرباشان ” به پسرم گفته بودم که ” خدا خود انها را جزا می دهد ” که مشخص است این طرز تفکر آن پسر را به سوی انتقا م گیری از ” دگر باش ” سو ق داده است .  در میا ن دین باوران “افغانستا نی ” تقریبا اثری از ” روشنفکری دینی ” دیده نمی شود .

یا وقتی که به صحنه های انزجار آورو دردناک ضرب و شتم ” فرخنده ” ، نگاه می کنیم می بیینیم ، آنجا این طالبان نبودند که یک دختر بیگناه را تا حد قطعه ، قطعه کردن و سوزاندن ، کتک زدند که مردم معمولی و عقب مانده کوچه و بازار بودند که این وحشتناکترین عمل ممکن را که فقط ممکن است در میان گله گرگان واقع شود را مرتکب شدند !! یعنی سطح شعور و درک آن مردم خود در حد ” طالبان ” عقب مانده و قشری است ، آن جماعت که ” فرخنده ” را با ان وضع فجیع کشتند  خود تغذیه کننده عقب ماندگی  طالبان قشری و کم اطلاع و قاتل هستند . بدون اینکه خود بخواهم بعد از دیدن آن صحنه کشتار ” فرخنده ” و یا ازار و ادیت زنان در خیابانهای ” کابل ” در چهره هر افعانستانی ، یکی از همان کسانی را می بینم که بر سر ان دخترک که با چهره خونین  ضجه می کشید و می گفت ” این خیل من کشته می شم ” ، جالب است که  خانوداه دختر کشته شده و نه قاتلان  از ترس  انتقامجویی  خانواده مقصرین حادثه مجبور به فرار از افغانستا ن  شده اند !!

یا یک پیشوای مذهبی در افغانستان وقتی از جواب دادن به سئوال یک حبرنگار زن خارجی در می ما ند به همراهان خود و با لهجه دری به همراها ن خود می گوید که ” لازم است تا اورا به دست یک جوان افغان بدهیم تا ……” . چنین سخنان زشتی در هیچ کجای دنیا از دهان یک پیشوای مذهبی شنیده نشده است .

 اخیر نیروی انتظامی ” استان فارس ” در برخوردی زننده تعدادی ” افغان ” دستگیر شده را بمعرض نمایش گذاشت که با توجه به عقب ماندگی نیروی انتظامی در ایران در برخورد با موضوع جرم و بزه و امور تادیبی از آنها انتظاری جز از این نمی رفت اما جالب اینکه یکی از فعالان امور اجتماعی افغانستانی  در مصا حبه را رادیوبین المللی  فرانسه در این باره می گوید که : ما از دولت و ملت ایران انتظار داریم که در تربیت و اموزش پناهندگان افغان ساکن ایران اهتمام ورزد.  تو گویی که طلب کمک از دیگران برای این مردم به امری عادی تبدیل شده است .

یا روسای جمهوری و مقا ما ت سیا سی کشور افعانستان دائما با لحن طلبکارانه از تمام دنیا تقاضای پول کرده که  و “حا مد کرزای ” رییس جمهوری سابق  افعانستان می گوید «افغانستان جایگاه خود را در میان جامعه بین المللی منحیث یک کشور آزاد، مستقل و با عزت تثبیت کرده است.” اما مشاور وزیر مالیه افعانستان می گوید” ر نشست نخست توکیو افغانان بخاطر باسازی اقتصاد شان خواهان حدود 10 میلیون دالر شدند. جامعه بین المللی 5 میلیون را تعهد کرد. یعنی مقدار که خواست افغانان بود، داده نشد. هر بار تعهدات کمک جامعه جهانی از نیازمندی های افغانستان کم بوده و تطبیق آن از تعهدات اش”

این چه عزتی است  ؟ این طلب پول خود باعث شرمسا ری و نوعی گدایی  است . چرا مردم ، روشنفکران و مقا مات سیاسی کشور همزبان افعانستان بجای سعی در تربیت مردم خود  فکر می کنند دنیا و ایران در مقا بل عقب ما ندگی های اجتماعی و فرهنگی  آنان مسئول و جوابگو بوده و باید مشکلات انان را حل کنند ؟ کدام مبارزه سیاسی و اجتماعی جز اقدامات بسار محدود برای احقاق حقوق خود از دولت فاسد خود را سازمان داده اید ؟ کدام حرکت اجتماعی توده ای و وسیع ، بر علیه طالبان سازمان داده شده است ؟ . مدام تغییر اسا سی را در طرز فکر خود و مدرن کردن ذهن خود انجام داده اید ؟

 حالا دقت کنید  چند میلیون از همین مردمی در آن سطح درک فرهنگی و اجتماعی که ” فرخنده ” را با آن وضع قطعه قطعه کردند  و سوزاندند و یا اگر در ” کابل ” دختری بدون روسری به خیابان بیاید مورد حمله همین  مردان و پسران  قرار می گیرد ، در جای جای ایران پراکنده هستند ، خود حساب کنید که ایرانیان باید چه عذابی بکشند و چه عذابی کشیده اند تا از عقب ماندگی فکری آنان در امان بمانند و چه خسارتهایی بخاطر این همسا یگی و همزبانی که متحمل نشد ه اند .

 بنظر می رسد این برادارن و همزبانان ما عموما دنیا و ایران را جوابگوی مشکلات فرهنگی خود دانسته و هیچگاه و تقریبا هیچگاه به تربیت مردم خود نیندیشیده و در بهترین حالت از سربازان و مشاوران آمریکایی انتظار بهبود یافتن امور خود را دارند  و  حتی در مواردی آنرا بعنوان الگویی موفق برای کشور های دیگر و ایران  هم تجویز می کنند . روشنفکران و فعالین ا مور اجتماعی در “افغانستان ” باید برای تربیت سکولار مردم خود دست به تلاش خستگی ناپذیر بزنند راه حل دیگری برای این کشور و این مردم ممکن  نیست .

****************************************************

ویدیوی وحشتناک از کشته شدن » فرخنده ملکزاده » در افغانستان هشدار این ویدیو بسیار تکان دهنده است

مفتی معروف افغانستا ن » قاضی نذ یر احمد » ، زن خبر نگا ر خارجی را ، به تجاوزحواله کرد!! + ویدیو

يك ملای 60 ساله در ولايت غورافغانستان با ادعای داشتن + ویدیو .اجازه از پدرو مادر سعی در در اختیار گرفتن یک دختر 6 ساله

در “ایران ” ، ” پاکستان ” و “ا فغا نستا ن ” در کنار ا فشای هر فساد نا م “علما ی عظا م ” می درخشد .+ ویدیو

پشت پرده سنگسار شدن “رخشان ” دختر افغان + ویدیو هشدار این ویدیو و موزیک متن آن بسیار دلگیر و وحشتناک است

زد و خورد شدید و ضرب و جرح در برنا مه زنده در تلویزیون » افعانستان «+ ویدیو

پدر ” عمر متین ” در باره جنایت فرزند خود می گوید + ;ویدیو بزبان فارسی

کدام احسا س حقارت ، جوانان و روحانیون مسلما ن را به افراطی گری می کشاند 18+ دو ویدیو . هشدار : ویدیو ها زننده و مناسب خا

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران, سفرنامه و خاطرات

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: