سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آخرین سخنان ستار بهشتی پیش از اعدام

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

شبیه ترین حکمرانان به یزید خود شما حاکمان اسلامی هستید 

زنده یاد ” ستار بهشتی ” در این سخنان می گوید که از مرگ و طناب دار هراسی ندارد و مرگ بر این زندگی ذلت بار شرف دارد . با این معیار ” ستار” بیشتر از شما طرفدار  امام  حسین و شعارمبنی بر اینکه زندگی با ذلت را نمی پذیرد  را که معروف است وی داده پاس داشته است بوده است . و شما ای مردان حکومت بیشتر به یزید و معاویه شبیه هستید تا حسین . ببینید شما چکار کردید :  انسان آزاده ای مانند ” ستار بهشتی ” ان کس که حتی مطابق قوانین خود شما هم هیچ فعالیتی جز ابراز عقیده نکرده بود را با زجر آور ترین روش کشتید . حتی  آنطور که خود شما می گویید ، یزید هم با ابراز عقیده اسرا و بستگان کشته شدگان واقعه کربلا ، بازهم آنطور که خود شما می گویید ، حتی در حضور خود وی و با بدترین الفاظ مشکلی نداشته و گوش می کرده است . حقا که شما شبیه ترین حکام به یزید و از آ نهم ، مستبد تر هستید که فقط  نوشتن مقاله  یک کارگر ساده را هم تاب نیاوردید و وحشتزده اورا دستگیر شکنجه کردید و کشتید .

 

**********************************************************

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: