سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

افتخار بر » لاله های خونین وطن » دستگیر شدگان و برخاک افتادگان قهرمان تظاهرات دی ماه 1396

parcham

ویدیو

 رژیم رسوای اسلامی حاکم بر ایران که هنوز و مزورانه مدعی انقلابی بودن و دفاع از حق مردم زحمتکش است ، دانشجوی آگاه و مدافع مردم خود را که برای حق طلبی به تظاهرات پیوسته بوده است می کشد ، کارگر بجان آمده از ستم سرمایه اسلامی را شلاق می زندو دستفروشی که باسرمایه ای ناچیز روزی خودوخانواده اش را تامین می کند با ضربات چوب مامور شهرداری  به خاک می افتد ، حاشیه نشین فقیر شهرها که دستشان خالی است اما آزاده اند را با تیر مستقیم بخاک می اندازند ، و بعد عوامل مستقیم رژیم به انان لقب بی ریشه و کرکس و هر آنچه که لایق خودشان است می دهند .

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: