سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

این صدای خرد شدن استخوان فقرا و زحمتکشان و مردم زیر چکمه فاشیزم اسلامی است که جان را می آزارد و اشک ها را بر گونه جاری می کند

kaveahangar giphy

 

به هر کجا که در پهنه وطن نظر بیندازیم ، عوامل رژیم در کار سرکوب و ظلم بیحد و حصر به آحاد ملت هستند ، ایران ما ،ایران زیبای ما امروز در دام بلای فقیه نادان خامنه ای و اندک طرفدرانش گرفتار آمده است  ، صدای خرد شدن استخوان فقرا و کارگران و مالباختگان وکشاورزان و زن و مرد و پیر و جوان زیر ظلم عوامل رژیم جان را می آزارد و زندگی  رابر هر ایرانی آزاده تلخ می کند .

 

به قول حضرت حافظ

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد        هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد .

امروز ایران ما پریشان احوال است ، مردم ما به جان آمده اند . ببینید ، بشنوید ،  مردی که برای قوت لایموت خود به هر دری می زند را با برخوردی غیر  انسانی و به دور از شان والای یک ایرانی ، به خاک مذلت می اندازند

فریا درد الود وی که می گوید : من بدهکارم  دل هر انسان ازاده ای را به درد می اورد او می داند که با دستگیر شدن و ضبط وسیله امرار معا شش ، فردایی نه چندان دور پای خود یا فرزندانش به زندان و جرم و جنایت کشیده خواهد شد ، اما ماموران ولی فقیه به درو از رحم و انسانیت هستند .

 به خبرنگاری  که می خواهد با ماموری زورگو مصاحبه کند ، می گویند الان می آییم و خود و دوربین ات  را در گونی انداخته به ناکجا می بریم

دختر جوانی را که شلواری پوشیده که مدل آن به مذاق مامور کینه ای و آکنده از عقده ولایی نسبت به هموطن خود خوش نمی آید از سوار شدن به هواپیما باز می دارند و چنان با او به تندی بر خورد می کنند که گویی اختلا سگر و یا جاسوسی ر ا به دام انداخته اند .  

وی اشک ریزان می گوید که از ایران خواهد رفت و دیگر باز نخواهد گشت .

 ولی فقیه این همه ظلم و کینه به ایران و ایرانی را از سرزمین حجاز و دوران و عهد شترچرانی به ارث برده است و گماشتگان خود را به این زهر و کینه آغشته کرده است .

کارگرانی را که برای اعتراض به اخراج و بیکاری ناشی از اجرای اصل 44بد حجابی  قانون اساسی و خصوصی سازی ، به خیابان آمده اند ، سرکوب می کنند . مردی که برای بدست آوردن چند سکه خود را به شکل حاجی فیروز در آورده است ، به مانند اسیر و برده به خاک مذلت افکنده اند ، وای برما که ماموران ولی فقیه ،  ” سید علی روضه خوان ” بر مردم زحمتکش ما چنین ظلمی روا می کنند

تظاهر کنند گان به اینهم ظلم و بیعدالتی را دستگیر می کنند و خونین و مالین  بسوی سرنوشتی نامعلوم می برند . 

دختری را به جرم ” بد حجابی ” ، به خاک و خون می کشند و صدای ضجه های او و سیلی هایی که از دست یک آبجی زهرا ی کلاغ سیاه  می خورد جان را می آزارد .

 زلف پریشان ایران ما در دست صبا   افتاده و پریشان است و دلها و جانهای عاشق  جوانان ایرانی برای نجات مام وطن ایران عزیز بی تاب است .  جوانان وطن بپا خیزید ، ایران را از لوث وجود تازیان اهریمنی که روزی بصفت گدایی به ایران آمدندو امروز بر ما اقایی می کنند ، پاک کنید . چشمان نگران مام وطن در جستجوی فداکاری های شما ست . چشمان مام وطن نگران جانهای شیفته ایران است که در زندانهای ” فقیه ” گرفتار آمده اند ، باید بپا خیزیم و کار ” سید علی روضه خوان ” را به مانند آن شاه قاجار یکسره کنیم . تا شاید راه نجاتی برای برون رفت از این دام بلا پیدا کنیم .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: