سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بنظر شما این ” روحانی ” چرا این چنین فریاد می زند ؟

یک دختر خانم در مترو بدون روسری در حال عبور است و یک ” روحانی ” با دیدن وی می خواهد  ” آتش باختیار ” عمل کرده و امر بمعروف کند و فرمان ” حفظ حجاب به “دختر ” بدهد که با بی اعتنایی  او روبرو می شود و وی که از به اجرا درنیامدن دستور  حجاب اجباری و بی اعتنایی ” دختر ” ناراحت است ، عصبی شده و فریاد بر می آورد که ” ما شهید دادیم ”  جالبست که مردم هم هیچکس از وی حمایت نمی کند . روحانیت باید این را بفهمد که مرجعیت مردم برای رفتار خود اکنون دیگر  ” فرهنگ مدرن ” و آزادی های شخصی است و ” روحانیت ” با بی آبرویی هایی که طی 40 سال حاکمیت مطلق بر قدرت به  بار آورده است دیگر مرجع تعیین خوب و بد برای مردم نیست . روحانیت قافیه را با خته است و این سبب ، عصبی شدن این ” آخوند ” است .  برای 40 سال ناقابل حکومت ، دین و روحانیت را برای همیشه بی  اعتبار کردند . برای نیروهای مدرن و مترقی بهتر از این نمی شد ، ، هر آنچه را که  برای ” آزادی انسان از قید آخوندو خرافه  باید در دهها سال بدست می آوردند  ، حکومت اسلامی خود برای آنان به اجرا در آورد ، دختر بی حجاب بی اعتنا به ” آخوند ” براه خود رفت ، جامعه براه خود خواهد رفت ، آخوند و حکومت اسلامی در خواب مانده اند . 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: