سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رئیس دادگستری استان خراسان : ما به نمایندگی از خدا در زندگی مردم دخالت می کنیم ! اگر نماینده خدا هستید ، معجزه ای کرده و گرسنگان را سیر کنید .

“خامنه ای ” اگر ” امام ” هستی ، بگو ” سنگ نان شود ” و شکم کارگران گرسنه ر اسیر کن ، بگو باران جاری شود تا  زمین های خشک کشاورزان ” ورزنه ” سیراب شوند .  شوهر بیوه زنان را که مردان آنها را به ناحق کشته ای  زنده کن  ” ، اشک حسرت در چشمان کودکان کار را بخشکان ودست نوازش بر سر آنها بکش  آب را دربستر رودهای خشک شده امان جاری کن .

لینک دانلود صدا 

 ” تونماینده کدامین امام هستی  که نه قدرتی داری و نه معجزه ای ، تو به کدام ” عرش اعلی ” متصل هستی  ” کدامین خدا به تو قدرت داد که گاه تولد نعره ” یاعلی ” سر دهی ، از همان خدا بخواه برای گردش امور مملکت فرومانده اسلامی به یاریت بیاید ، یا فقط لاف می زنید که ” نایب امام ” هستید و به نمایندگی از خدا و امام زمان در امور وزندگی مردم دخالت می کنید . ، اگر هیچ کاری از دست بی کفایت شما بر نمی آید ، پس در مقابل مردم عذر تقصیر به جا آورده و بگوئید که دروغ گفته اید ، امام نیستید و نمایندگی از خدا و عرش و امام زمان ندارید . اقرار کنید  که هیچ چیز از دستتان  بر نمی آید جز مجاذات و اعدام وشکنجه کارگری که گرسنگی و بی حقی خود را فریاد زده است .  یا ” خامنه ای ” شاید توخود ” امام ” هستی اما امام ناتوانان و لاف زنان ، آری همین است شمایان  نماینده هیچ قشری از مردم ما نیستید  مگرنماینده مشتی لافزن ودروغگوی بی مایه که از دستشان هیچ چیز بر نمی آید جز دزدی و اختلاس و دروغ و شکنجه و اعدام .

 اما ناتوانی شما نمایندگانی ادعایی خدا هم در مقابل روابط جدید اقتصادی و اجتماعی  است که طوفان وار می آید و برای بهره بردن از آن به عقل و درایت و دانش روز نیاز است که شما نمایندگان خدا از آن بی بهره اید ، با علوم اسلامی اتان با حدیث و روایاتتان نمی توانید ازاین طوفان ، جامعه را به سلامت عبور دهید و در گل مانده اید و به همین خاطر و بقول آن رییس نادان دادگستری خراسان ، فقط احکام خدا برای زندانی کردن و شلاق و عذاب را اجرا می کنید . حتی مومنان هم شما را نماینده خدا و امام زمان نمی دانند .

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: