سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

باور نمی کنید اما واقعیت دارد رقص عربی در زورخانه ! زمانی ” زورخانه ” میعاد گاه ” تختی ” و ” پوریای ولی ” بود .

 در ج.ا. همه چیز به فساد و تباهی کشیده شده است ، از روحانیت که زمانی مرجع مردم برای مسائل اعتقادی آنان بودو امروز به مرجع بند وبست سیاسی و اقتصادی تبدیل شده  ، تا مجلس که باید نمایندگان آن ” وکیل ملت ” باشند و امروزبه  عروسک های خیمه شب بازی تبدیل شده اند و تا زورخانه که زمانی مهد دلیران و پهلوانان و جوانمردان و عیاران بود و امروز در آنجا یک جوان رخت رقص عربی می پوشد و جلف و سبک می رقصد ، باور ندارید خود نگاه کنید

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: