سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چرا این “آخوند ” هرروز در کوچه ای خلوت ، تعویض لباس می کند؟

دوربین  شهروند خبرنگار توانسته لحظاتی را به رشته تصویر بکشد که نشان می دهد که یک ” روحانی ” هرروز با ماشین به کوچه ای خلوت نزدیک حوزه دینی که در آن درس می خواند آمده و در آنجا لباس ” روحانی ” می پوشد و به مدرسه دینی می رود ، همان آخوند عصر که می خواهد به خانه بازگردد ، می آید و لباس آخوندی از تن در آورده و با تغییر ظاهر خود و مانند یک شخص عادی به ادامه مسیر خود می پردازد . آیا در ایران  آخوند بودن آنقدر ننگ آور است که وی نمی تواند با لباس آخوندی در خیابانها ظاهر شود ؟ احتمال غریب به یقین همین است ، از سوی دیگر وقتی وارد مدرسه می شود و می خواهد نان لباس آخوندی را بخورد ، دوباره همین لباس را پوشیده وبه حوزه وارد می شود . قطعا بسیاری از آخوندها از ” آخوند ” بودن خود خجالت می کشند . علت این تغییر لباس هم همین است .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: