سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

وقتی که یک ایرانی عرب زبان برای وطنش ایران می خواند

یک ایرانی عرب زبان ، چنان با احساس برای وطنش ایران می خواند که هر شنونده را برای شنیدن آوازش مشتاق می کند ، ایرانیان عرب زبان هویت خود را در ایران بزرگ و قلمرو گسترده فرهنگی آن از آسیای میانه تا مرزهای چین جستجو می کنند و بخشی از رنگین کمان هفت رنگ قومیت های ایرانی هستند .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: