سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“ندا آقا سلطان ” هیچگاه نه ” سبز ” بود و نه ” اصلاح طلب ، او فقط می گفت : آزادی ، همراه با آلبومی از عکسهای دیده نشده ” ندا”

 اصلاح طلبان که به مانند دیگر دست آموزان ” خامنه ای ” نیز  بر سر خوان غارت ملت نشسته اند ، بسیار عادت به مفتخوری وسوء استفاده از خون دیگر مبارزان بنفع اهداف سیاسی خود را دارند ، بعد از اینکه ” ندا آقا سلطان ” با شرکت در تظاهراتی که البته اداره آن بدست اصلاح طلبان بود ، کشته شد  اینان با تبلیغات و سر وصدا اعلام کردند که این زن قهرمان که در مبارزه با استبدا د جان خود را از دست داد ، اصلاح طلب بوده و طرفدار آنان . اما در ویدیوی حاضر می بینید که پدر ” ندا” می گوید ” ندا ” این نو ر دیدگان ازادی خواهان  ، این افتخار زنان مبارز ، این نشانه شجاعت و زیبایی ، هیچگاه سبز و اصلاح طلب نبوده و بر روی ” آزادی ” این هدف بزرگ پدران ما از مشروطیت تا کنون تاکید داشته است . ویدیو با عکسهایی دیده نشده از ” ندای

آزادی ” ندای ملت ایران همراه است .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: