سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

معضل” روشنفکران ” و”جمهوری اسلامی ” با “انقلاب 57”-

روایتی دیگر از انقلاب 1357 :” ج.ا.” دوران بلاهت و کودکی انقلاب 1357است

انقلاب 1357 نه آنطور که غالب شدگان ادعا می کنند پیروز شد و نه آنطور که مغلوب شدگان می گویند شکست خورد ه است ،این حرکت به دستاوردهایی رسید و برای دستیابی به اهداف بازهم بزرگتری ادامه دارد 

مقدمه : در این مقاله ابتدائا به سه نوع روایت از ” انقلاب 1357″ اشاره می شود .روایت غالب شدگان ( روحانیت حاکم و رهبران فکری سپاه پاسداران بعنوان دوجزء اساسی تشکیل دهنده بلوک قدرت ) روایت مغلوبشدگان : نیروهای طرفدار نظام سابق ، نیروهای چپ ومارکسیست لنینیست ، روشنفکران و نیروهای مستقل ترقی خواه . بعد از بیان این سه نگرش و بر خورد انتقادی با آن ، نگرش دیگری که ادعای این نوشته است مطرح می شود که بر اساس آن وقوع انقلاب 1357 یک ضرورت تاریخی بود که می توانست به شکل دیگری اتفاق بیفتد ، اما در پی وقوع آن ، برآمدن جمهوری اسلامی از درون کوره انقلاب امری اجتناب ناپذیر بوده است . انقلاب 1357 بعنوان حادثه ای تاریخی که در ادامه مبارزات مردم ایران از یکصد سال پیش ، واقع شد ، ادامه خواهد داشت و بعد از حذف روحانیت ، بخشهایی از نیروهای نظام اسلامی  که انقلابی بودن آنان بر اسلامی بودنشان اصالت اساسی دارد ( نیروهایی از درون سپاه و وروشنفکران حزب اللهی ) بعد ازناامیدی و  بریدن از روحانیت و اسلام سیاسی به همراه کارگران ، خورده بورژوازی سنتی ، خورده بورژوازی جدید ، زنان و روشنفکران ترقی خواه ، پیش برندگان و ادامه دهندگان انقلاب 1357 خواهندبود . زنان یکی از اصلی ترین نیروهای مبارز این میدان و بخشهایی از بازار و سرمایه داران خرد شده در مقابل سرمایه داری دولتی از دیگر اجزای چنین مبارزه ای خواهند بود . قطار انقلاب 57 در ایستگاه ج.ا. بیش از حد توقف کرده همه مسافران آن در جایگاههای خود نشسته اند ، فقط باید منتظر سوار شدن حزب اللهی های بریده شده از اندیشه انقلاب اسلامی ، سپاهیان انقلابی کنده شده از خامنه ای و بخشهای سنتی اقتصاد ی و فرهنگی  جامعه باشیم ،اینان نیز باید به چشم سر ببینند که ج.ا. توان برآوردن اهداف اعلام شده خود حتی در دفاع از دین افراد را ندارد ، آن زمان که این آخرین مسافران به  قطار سوار شوند ، انقلابی دیگر در ایران صورت خواهد گرفت .خلاصه این ادعا در این جمله است که : انقلاب 1357:” ج.ا.” . دوران بلاهت و کودکی انقلاب 1357است ، هیچ کودکی تا به ابد نابالغ نخواهد ماند .

امروزه در میان فعالان سیاسی اپوزیسیونی و در بحبوحه همه گیر شدن سه روایت عمده از ” انقلاب 57″ ، ،مدافعین بسیار کمی از ” انقلاب 57 ” می توان یافت ، راویان این واقعه چه شکست خوردگان و چه پیروز شده گان ، روایتهایی بشدت شخصی نه به معنای منافع شخصی –فردی که بطور اعم بنا بر منافع مادی،سیاسی و ایدئولوژیک خود ازاین  واقعه داشته و درست بدلیل شخصی بودن و نه روایت ملی و همگانی فقط بخش هایی از حقیقت درهرکدام از این  روایتها مستتر است . این روایت ها آگاهانه و یا نا آگاهانه سعی در پوشاندن بسیاری از واقعیت ها دارند . در اینجا ما بر آنیم تا روایتی فراتر از ادعاهای موجود در باره انقلاب پر رمز و راز 57 رابا شما مخاطب جوینده حقیقت در میان بگذاریم

انقلاب ،”اسلامی” بوده ، پیروز شده و در پی تحقق رسالت انبیا برای هدایت نوع بشر است .-1–

2-1روایت مغلوب شدگان : “طرفدران نظام سابق ” :

 شاه آنقدر ایران را مدرن کرده بود که مردم ایران توان هضم این همه پیشرفت را نداشتند

2-2 روایت روشنفکران چپ از انقلاب : انقلاب شکست خورد.

 2-3- نظرات گروههای روشنفکری تجدد گرا ، مدرن و ملی گرا :

انقلاب1357 بازگشت ایران به دوران تحجر و عقبگرایی محض بود

نظر این نوشته در باره انقلاب 1357

انقلاب 1357 ادامه مشروطیت و بعد از حذف روحانیت از قدرت به راه خود ادامه خواهدداد:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: