سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

قتل فاجعه بار ” علیرضا شیر محمد علی ” بدستور مقامات زندان فشافویه بوده است .

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: