سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

جهان و مردم ایران در مقابل روحانیت ولایی و حزب اللهی ها به بن بست رسیده اند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: