سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” حسن هاشمیان ” تحلیلگر نزدیک به “عربستان سعودی ” از تهیه کنند گان محتوای “آمد نیوز” بوده است .

” حسن هاشمیان ”  تحلیلگری سیاسی که بیشتر از مواضع سیاسی کشورهای عربی حوزه حاشیه خلیج فارس  دفاع می کند در مصاحبه با شبکه جهانی ” کلمه ” در تشریح فعالیتهای ” آمد نیوز ”  بعد از اینکه بر روی عدد دو میلیون مخاطب ” آمد نیوز ” تاکید می کند و محتوی اخبار این رسانه را تشریح می کند بناگاه می گوید : ” ما به اون مجموعه جمعیتی اطلاعات و اخبار میدادیم که …. ” هاشمیان ” در اینجا  متوجه اشتباه خود درافشای همکاری خود و مجموعه اش با ” زم ” شده و سعی در تصحیح اشتباه خود می کند ودر حالیکه به بدنبال ارائه دلیل مناسب برای توجیه اشتباه خود است ، مجری نیز به کمک وی شتافته و وی را از مخمصه ای که در آن افتاده نجات میدهد . براستی چرا ” حسن هاشیمان ” در تهیه محتوای ” آمد نیوز ” اشتراک فعال داشته است ؟ از یاد نبریم که روح الله زم خود گفته بود که از شبکه جهانی کلمه ” حقوق ” می گیرد . شبکه جهانی کلمه هم به مانند ” هاشمیان ” از مواضع منطقه ای و جهانی عربستان سعودی دفاع میکند .!

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: