سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تا کتیکهای پیچیده « نظام ولایی » در برخورد با اپوزیسیون و ‌ضرروت وحدت وهوشیاری بیشتر


فارغ از اختلافات شدید میان اپوزیسیون نظام ولایی حاکم بر کشور ، وهر چند که فاصله میان افراد و گروههاو سازمانها را گاه حتی میتوان با مقیاس نوری اندازه گرفت ، اما پیوسته بودن سرنوشت همه آنانی که خود را ضد « ج.ا.» میدانند  به یکدیگر ، امری غیر قابل انکار است .
می توان دو سر طیف مخالفان نظام را مثلا اصلاح طلبان و سرنگونی طلبان دانست ، این دو گروه بدون آنکه الزاما ارتباط فکری و تشکیلاتی داشته باشند اما بر سر نوشت یکدیگر تاثیر مستقیم دارند . مثلا سالهای 1378 تا 1388 را در نظر بگیرید ُ در آن سالها همراه با آزادی نسبی اصلاح طلبان ، زمینه ارتباط گیری و حتی مبادلات فکری و رفت و آمد برای براندازان با مبارزان داخل کشورفراهم بود وهمراه با گسترش فعالیت براندازان ، « رژیم » برای منزوی کردن اینان مجبور بود به اصلاح طلبان امکانات فعالیت سیاسی بیشتری بدهد . بنا بر این هرکدام از ما چه فرد باشیم و یا گروه از فعالیتهای یکدیگر تاثیر می گیریم و اشتباه و یا تاکتیکهای درست هر کدام از ما امکانات بسیاری را در اختیار هر گروه و فردو سازمان قرار داده ویا آنها را محدودتر می کند .
با این مقدمه ، یک گروه اپوزیسیون چپ گرا نمی تواند  حتی به سرنوشت ُ مثلا طرفدران « رضا پهلوی » بی اعتنا باشد ُ، چه اینکه بفرض مثال نفوذ دستگاههای اطلاعاتی رژیم در میان طرفداران رضا پهلوی و متعاقب آن دستگیری وبعد از آن افشاگری در باره این نفوذ موجب نا امیدی و گسترش حس عدم اعتماد میان تمامی مردم مخالف نظام می شود وگروههای رقیب اپوزیسیونی هیچگاه نباید حتی در مخیله خودفکررضایت از ضربه خوردن ودستگیری گروههای اپوریسیونی ُ رقیب یا مخالف فکری خود را حتی بذهن خود راه بدهند . بعنوان یک نمونه بعد از دستگیری « روح الله زم »‌ بسیاری از افراد نزدیک به اقشار متوسط و مرفه که با تمهیدات دستگاههای اطلاعاتی رژیم مانند « پر شمار کردن کاربران تلگرام امد نیوز و مطرح کردن وی بوسیله دادن اخبار بعضا جنجالی به وی ، « زم » را بعنوان یک مخالف و اپوزیسیون قوی شناخته بودند ، بعد از دستگیر شدن مفتضحانه وی از هر گونه مبارزه با « ج.ا.»‌ سر خورده و و عطای سیاسی بودن را به لقای آن بخشیدند .
« ج.ا.» بیشترین فشار را بر طرفداران « رضا پهلوی »‌می گذارد و اخیرا اما بیشترین امکانات را به آنان می دهد .

طرفداران‌«‌رضا پهلوی » چه کسانی هستند  ؟


این بخش از اپوزیسیون شامل یک طیف گسترده از «‌سلطنت طلب »‌ دو آتشه تا کسانی مانند « نیما راشدان » که به ولیعهد سابق ایران و خاندان پهلوی ، لقب مقدس می دهند یا کسانی که خود را جمهوری خواه میدانند تشکیل شده ، همچنین  اقشار متوسط بوجود آمده در دوران شاه و خانواه وبستگان و فرزندان آنان نیز به خاندان پهلوی گرایش دارند .

  دلیل ترس « ج.ا.» از این بخش از اپوزیسیون اینستکه یکم :‌ اینان بالاترین حمایت های بین المللی را دارند و بازگشت « رضا پهلوی » بقدرت، بصورت نانوشته خط قرمز ؛ آمریکا ، اسرائیل ،پادشاهی های منطقه و حتی تا شمال آفریقا یعنی مصر و مراکش است . دوم : تقسیم قدرت سیاسی بصورت سنتی میان سلطنت و روحانیت بوده و بسیاری از مردم ایران ، بشکل یک غریزه سیاسی ُ میان روحانیت و سلطنت در نوسان هستند . جمهوری اسلامی هراس دارد که در صورت خلاء‌قدرت ُ قشر خاکستری جامعه با تاثیر گرفتن از حمایت های گسترده بین المللی از « رضا پهلوی »‌ به بازگشت وی و احیای سلطنت متمایل شوند ودستگاههای اطلاعاتی نظام درست به این دلایل ُ بالاترین امکانات خود را بر بی اعتبار کردن هر چه بیشتر سلطنت و پهلوی ها و رضا پهلوی می گذارد ُ یکی از این تاکتیک ها پروژه نفوذ است . بعنوان یک نمونه تاریخی دولت سوسیالیستی « اتحاد شوروی » نیز تا مدتها بعد از بقدرت رسیدن ُ با اجرای برنامه های نفوذ ُ سعی در کنترل، هدایت و نهایتا انهدام محافل سلطنت طلب در آن کشور می کرد .


پروژه نفوذ در میان طرفداران نظام سابق به چه شکل عمل میکند :‌


در ماههای اخیر و حتی مدتها قبل از این هم اما به شکل ضعیفتر ،‌ تماس فعالان سیاسی – اجتماعی با رسانه های نزدیک به سلطنت طلبان و طرفداران « رضا پهلوی » با آسانی بیشتری صورت می گیرد در ماه گذشته حتی یک مورد یک زندانی به مرخصی آمده ، یک زندانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود و یک زندانی با حکم تعلیقی براحتی از داخل کشور به رسانه «‌ایران فردا – تفسیر خبر »‌ با گرایش سلطنت طلبی تلفن زده و با مطرح کردن شدیدترین انتقادها و با زبانی تندو تیز که معمولا در داخل تحمل نمی شود ،‌ نقد خود از ج.ا. را بزبان آوردند . ( عباس واحدیان شاهرودی – فاطمه سپهری – زردشت احمدی راغب ) طبیعتا همراه با این تماسها اقبال عمومی به چنین رسانه هایی بیشتر می شود و گرایشات نزدیک به رضا پهلوی نیز این اقدامات را شجاعت هواداران خود تلقی کرده وبیش از بیش به خود غره می شوند، اما بنظر میرسد این خو.د برای این بخش ازمخالفان « ج.ا.»‌ یک تله باشد .

در چند روز گذشته و در جریان تشییع جنازه زنده یاد « محمد رضا شجریان »  ُ شاهد این واقعه بودیم که « رادیو فردا » صدای دولتی آمریکا بطور مستقیم با یک خبرنگار در شهر « طوس » تماس داشته و او بعنوان خبرنگار و بطور مستقیم ُ اخبار تشییع جنازه را به اطلاع شنوندگان رادیو فردا میرساند .
هدف «اطلاعات سپاه » از تسهیل ارتباط با رسانه های طرفدار نظام سابق چیست ؟‌
اثبات اینکه این بخش از اپوزیسیون به آنچنان قدرت و گسترش دامنه نفوذ در کشور رسیده اند که در تظاهرات شعارهای طرفدارای از رضا شاه وسلطنت سر می دهند و بنابراین کشورهای معارض « ج.ا.» را نیز از صرافت هر گونه اقدام نظامی و تحرکهای مرزی بر علیه نظام می اندازند . دوم « همراه با بوجود آوردن فضای حمایت از طرفداران نظام سابق ُ زمینه روی آوردن بسیاری از ناراضیان به سلطنت طلبان فراهم شده و در میان اینان نیز و قطعا بسیاری از نیرو های امنیتی و اطلاعاتی نیر جاسازی و کارسازی شده اند و در آینده نزدیک حتی ممکنست شاهد موفقیتهای بیشتری در بین این بخش از اپوزیسیون باشیم که عموم فعالیتهای آنان بطور مسلم در حلقه رصد و اشراف ماموران امنیتی رژیم بوده و بعد از مدتی با سرکوب و دستگیری نیروهای جذب شده به آنان در داخل کشور خواهیم بود . از یاد نبریم که مدتها قبل از دستگیری « جمشید شارمهد » تعدادی از نیروهای جذب شده به این گروه را داخل کشور دستگیر کرده بودند
زمینه دستگیری « جمشید شارمهد »‌که به هر حال بعنوان طرفدار نظام پادشاهی شناخته می شود ، دستگیری « فرود فولاد وند »‌که در هر دو مورد به شکل کشاندن آنان به مرزهای نزدیک به ایران ،‌ احتمالا توسط همین نیروهای نفوذی فراهم شده است . و یا دستگیری اسرار آمیز «روح الله زم » و به شکل کشاندن وی به عراق ُ همه اینها خبر از نفوذ دستگاههای اطلاعاتی نظام در میان این بخش از اپوزیسیون دارد .

 از سوی دیگر بسیاری از هواداران گروههای مختلف اپوزیسیون با مشاهده تسهیلات برای ارتباط با خارج و باخیال عدم کنترل اطلاعات رژیم بر این مهم ُ بدون در نظر گرفتن موارد امنیتی ُ شروع به تماس گیری با گروههای سیاسی و افراد مخالف نظام در خارج و یا حتی در داخل از کشوز می کنند که این خود نیز خطری است که آنها را تهدید می کند .
بنظر میرسد این بخش از اپوزیسیون بیشترین زمینه نفوذ پذیری از سوی دستگاههای اطلاعاتی را از خود نشان داده و با توجه به فقدان کار تشکیلاتی بازهم ضربات بیشتری خواهند خورد که تاثیر منفی مهمی بر روحیه همه مخالفان و فعالان ضد « نظام » داشته و مردم را از اعتماد به  اپوزیسیون » با هر عقیده و مرامی باز میدارد .

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: