سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مصاحبه در باره قتل ” آرزو خرمدین “

ارزو خرمدین ” تا قبل از ناپدید شدن اش در سال 1397 ، با وی  در ارتباط بوده و مطرح می کرده است که مدتها از سوی پدر خود مورد تجاوز قرار می گرفته است .  میتوان احتمال داد که قاتل(اکبر خرمدین )  حتی بعد از ازدواج دخترش بازهم وی را مورد سوء استفاده قرار میداده و این احتمال بدین خاطر استکه  اینکه چرا آرزو بعد از ازدواج خود  ، با قاتل ، قطع رابطه نکرده است ، ایا وی خود نیز به این رابطه معتاد بوده و میلی بیمار گونه به متجاوز بخود پیدا کرده بود ه است ؟

 

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: