سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

انقلاب و حذف ولایت  یا جنگ داخلی و فرو پاشی کشور

انقلاب و حذف ولایت  یا جنگ داخلی و فرو پاشی؟

 نوزادی  که زمان متولد شدنش رسیده اگر بموقع پای بدنیای خارج از زهدان تاریک و پر از خون نگذارد ، خود و مام خود را خواهد کشت و این درست وضعیتی است که  امروز مام وطن ” ایران ” به آن دچار است . بعد از نزدیک به صد سال مبارزه مردم کشور ما برای رسیدن به رژیمی مدرن مبتنی بر اصل تفکیک قوا ،آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن   و برابری آحاد ملت در برابر قانون ، اکنون و در آغاز قرن پانزده  دستیابی به این مهم خود را در حذف ولایت فقیه و هر نوع دخالت روحانیون در حکومت و سیاست نشان میدهد . هر حرکتی که به هدفی غیر از این مهم چشم بدوزد انقلاب و ایران را با فروپاشی روبرو خواهد کرد .

نیاز مبرم به این مهم و ضرورت را  در اصول تئوریک و کتابها  جستجو نکنید ، نگاهی عمیق به مسائل مبتلابه کشورمان از فساد همه جانبه ای که سر تا ذیل حکومت را گرفته و مهمتر اینکه از خامنه ای و طائب و قالیباف این موجود هفت رنگ  و همه ارکان حکومت هم از این فساد حمایت کرده و با دورویی تمام سعی در توجیه آن دارند ، ناکارآمدی از تهیه نان و آب برای مردم گرفته ، تا حفاظت از حقوق کارگر و فعله و بازنشسته و زن و مرد در مقابل اوباشی که تحت عنوان نیروی انتطامی و نیروی های رفع سد معبر و بازجو و شکنجه گر و زندانبان به ازار و اذیت و شکنجه مردم میپردازند ، وضعیت وحشتناک محیط زیست که هر روز گوشه ای از این خاک زر خیز فروکش کرده و ساکنان خود را میبلعد و وضعیت نابسامان جاده ها که یکی از عوامل اساسی آن تولید خودروهای غیر استاندارد است که رهبران ج.ا. و بخصوص بیت رهبری در این تولیدات نفع مالی ویژه دارند ، وضعیت نابهنجار روابط اجتماعی با  تعداد بسیار  قتل و نزاع واعدام و خود کشی وپرونده های   دادگستری که آن هم بر آمده از فقر و فلاکت گسترده میلیونها تن از مردم این آب و خاک است  است   همه و همه نیاز به خلع خامنه ای و آخوندهای اطرافش و عبور از این رژیم ناکارآمد وفاسد را فریاد می زنند .

درست در شرایطی که گفتمانهای سنتی در یکصد سال اخیر ، عدم کارایی خود را در اداره بهینه جامعه نشان داده اند ، نیاز به استقرار نظام وساختار سیاسی مدرن و سکولار بچشم می خورد ، که اگر نیروهای مترقی ، دمکرات و انقلابی به استقرار چنین ساختاری بر نخیزند ، اگر  نیروهای متعهد و عدالتخواه  که در میان هواداران  فعلی رژیم هم  وجود دارند و باید از این رژیم عبور کنند به یاری مردم برنخواسته و از این رژیم عبور نکنند ! آاگر نیروهایی که در میان اپوزیسیون مترقی و ملی و دمکرات وجود دارند ، آری اگر این نیروها  نتوانند هدایت این مبارزات و حرکات را در دست بگیرند ، آنگاه درست به مانند نوزادی که به موقع متولد نشود ، خود وزائو یعنی رژیم مترقی و ملی که باید از درون مبارزات مردم ایران بر اید ، آری هردو نابود خواهند شد ، و عوامل ناکار آمد حاکم بر ایران در طول یکصد سال گذشته دوباره قد علم کرده و از آنجاییکه توان به میدان آوردن مردم  را درفاع از اهداف کهنه و ارتجاعی خود قطعا نخواهند داشت  ایران بورطه جنگ داخلی ، حضورخارجی و بیسر وسانی در خواهدغلطید .

 ایران را تنها ادامه انقلاب ،عبور از گفتمانهای ارتجاعی سنتی دولتداری نجات خواهد داد و هر نوع گفتمان دیگری مام وطن را بنابودی خوهد کشاند .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: