سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

 شیر بیشه ولایت شهردارآبادان مثل موش ترسو فرار کرد .

 فرار شهردار ولایی آبادان سرنوشت محتوم همه حزب اللهی ها است .

 بعد از فروریختن برج ” متروپل” در آبادان ، ” حسین حمید پور ” شهردار ولایی ، با پررویی و جسارت تمام ، در میان مردم حضور پیدا کرده و فکر کرده بود که مردم برای وی و امثالهم احترامی قائل هستند . براستی که مسئولین ولایی از بی وجدانترین و فرومایه ترین مسئولین سیاسی در جهان هستند و چنان تفرعن احمقانه ای دارند ، که گاها به دلقکها شبیه هستند . درست چند روز قبل از حادثه وی در یک برنامه تلویزیونی حتی برای مجری صدا وسیما خط و نشان کشیده بود . براستی این همه غرور کاذب و جاهلانه در مورد مسئولین ولایی که بیعرضه ترین در سطح جهان هستند از کجا می اید ؟ چرا اینان که از سطح سواد و شعور کمی هم بر خوردارند ؛ اینهمه از مردم احساس طلبکاری می کنند ؟  دلیل آن روشن است و آن اینکه آنها در توهمات خود ، خود را فقط در مقابل خدامسئول میدانند و ، نماینده خدا هم برای اینان ” خامنه ای ” است و وی هم خود بزرگ فاسد و سنگدل و متفرعن است . روزی که چندان دور نیست صحنه فرار ی از نوع فرار شهر دار فاسد آبدان بدفعات تکرار خواهد شد و مسئولینی حزب اللهی را خواهیم دید که در حال فرار از دست مردم خشمگین خواهند بود .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: