سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: دنیا گریزی  و طلب مرگ اصحاب ” خامنه ای ” و ” بو بکر بغدادی “

تقدیس مرگ و تحقیر زند گی ، اینست شعار ج.ا. برای هواداران ساده دل و گسیل آنان به جبهه های مرگ

بسیاری را گمان بر اینستکه ج.ا. هوادارانی دارد که برای دفاع از “ولی فقیه و ” نظام اسلامی ” حاکم بر ایران ، آماده فدا کردن جان و هست و نیست خود بوده و بخاطر همین هم در مواردی شاهد این هستیم که حتی دشمنان و مخالفان نظام فقها در مقابل آن احساس ضعف کرده… Read More ›

Start here