سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سبز و اصلاح طلب

“ندا آقا سلطان ” هیچگاه نه ” سبز ” بود و نه ” اصلاح طلب ، او فقط می گفت : آزادی ، همراه با آلبومی از عکسهای دیده نشده ” ندا”

 اصلاح طلبان که به مانند دیگر دست آموزان ” خامنه ای ” نیز  بر سر خوان غارت ملت نشسته اند ، بسیار عادت به مفتخوری وسوء استفاده از خون دیگر مبارزان بنفع اهداف سیاسی خود را دارند ، بعد از اینکه ” ندا آقا سلطان ” با شرکت در تظاهراتی که البته اداره آن بدست… Read More ›

Start here