سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: سلام فرمانده بیعرضه ، امام بی معجزه ، سید علی روضه خوان

سلام فرمانده بیعرضه ، امام بی معجزه ، سید علی روضه خوان

 از قدیم گفته اند کافور نهند نام کشور در اوج بی تدبیری ها به مانند خود رو بی راننده ای با سرعت تمام بطرف سقوط به دره ای عمیق است ، نزدیک به 40 میلیون از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند ، صحنه  های اعدام ، درگیری های مسلحانه ، زور گیری… Read More ›

Start here