سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: شبا هماش به میخانه میرم

شبها همه اش به میخانه میرم من

فیروزه خواننده تاجیک ، ترانه ای از هایده را باز خوانی می کند       

Start here