سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: عبای ” ملا”

خامنه ای و اشتباهاتش 3- حقیر شمردن دشمن ، نه آمریکا ! که دشمن بنیان کن او مردم ایران هستند .

  ایرانیان ناراضی  به مانند شیری که  روباهی مکار را در گوشه ای به دام انداخته است ، در حال آماده کردن مقدمات برای محو این رژیم از صحنه حیات سیاسی هستند ، این تظاهرات واعتراضات را فقط می توان دستگرمی برای شروع مبارزاتی بنیان کن نام نهاد ، خامنه ای و دستگاههای اطلاعاتی و… Read More ›

Start here