سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مصطفی حیدری

کشتە شدن دستفروش اهوازی با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

بر طبق گزارشات منتشره  ، نیروهای  انتظامی در شهر اهواز یک جوان دستفروش را بە گلولە بستە و بە قتل رساندەاند. نیروهای انتظامی برای جمع کردن بساط دستفروشان به آنها حمله کرده اند که به کشته شدن یک جوان و حمله مردم به آنها منجر شده است سازمان حقوق بشر اهواز هویت این دستفروش را… Read More ›

Start here