سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: نظام ج.ا.از نظر اقتصادی خدمتگزار سرمایه های مالی

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد بخش ششم؟ ماهیت ج.ا. به عنوان ساختار سیاسی –اجتماعی که باید سرنگون شود ، چیست ؟

  ماهیت این رژیم برای سردمداران و سران آن امکانات و نقطه ضعف هایی بوجود می آورد که ما بعنوان مبارزان سرنگونی طلب از هر عقیده و سازمان وحزب باید به آنها آگاه باشیم . آگاهی به نقاط ضعف وقوت ج.ا. برای ما بهترین راهنما در دادن جهت موثر در فعالیت هایمان در مبارزه با… Read More ›

Start here