سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: 2-3- نظرات گروههای روشنفکری تجدد گرا ، مدرن و ملی گرا در باره انقلاب 1357 :

فرزند انقلاب ، زالوی انقلاب : شکست و پیروزی انقلاب .

این نوشته در پی آنست که در باره مفاهیم مطرح شده فوق الذکر  ، نظراتی را  مطرح کند ، نظراتی که حداقل و بنظر نگارنده بدیع بوده و میتوان با احتیاط گفت که :  باید چهار دهه از وقوع انقلاب 1357 و بیش از یک قرن از انقلاب مشروطیت می گذشت تا بتوان این حقایق… Read More ›

« رضا شاه » فرزند راستین انقلاب مشروطه بود !

“ایران » هر چه دارد از « مدرنیته » دارد و « رضا شاه” بنیانگذار اولین دولت مدرن در ایران بود . امروز سوم اسفند است و یک قرن از اقدام شجاعانه سید ضیا ء و رضا خان فرمانده دیویزیون قزاق درانجام کودتای نظامی بر علیه آخرین بازمانده سلسله  فاسد و ناکار آمد «قاجار »… Read More ›

نظرات گروههای روشنفکری تجدد گرا ، مدرن و ملی گرا در باره انقلاب 1357 :

انقلاب1357 بازگشت ایران به دوران تحجر و عقبگرایی محض بود این نظرات با توجه به عقاید  ارتجاعی روحانیت حاکم در مورد ” حقوق بشر ” ،این نظرات با توجه به عقاید  ارتجاعی روحانیت حاکم در مورد ” حقوق بشر ” ، ” زنان ” ، ” تفکیک قوا ” و وجود رهبر ی به نام… Read More ›

Start here